Refakat izni verilebilmesi için, sağlık raporunda hangi hususlar yer almalıdır?

16/02/2012 00:09:00
Yazdır

Soru

Bir personelimiz eşinin sistematik lupus eritamatozus hastalığından dolayı romatoloji kliniğinde yatarak tedavi gördüğü ve bu nedenle refakatçi bulunması gerektiğini belirtir heyet raporu almıştır. Ancak raporda hem süre belirtilmemiş hem de tedavisinin hayati önem arz edip etmediği ya da uzun süreli tedavi gerektirip gerektirmediği belirtilmemiştir. Personel bizden refakatçi izni talep etmektedir. Bu durumda refakat izni verilebilir mi?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ? hastalık izni? başlıklı değişik 105 inci maddesinin son fıkrasında "Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır."hükmü yer almaktadır.

Bu madde hükmünde; refakat izninin, kimler için verileceği, hangi hallerde verileceği, ne kadar süre izin verileceği, iznin şartları taşıyanlara verilmesi zorunlu bir izin olduğu ve izin süresince de mali haklara dokunulmadan izin verileceği düzenlenmiş olup, ancak refakat izinin hastane veya evde kullanılması hususunda bir ayrıma yer verilmemiştir.

657 sayılı Kanunun 105 inci maddenin son fıkrasında memura refakat izninin verilebilecek olan kişilerin şartlarını ve raporun niteliklerini;

-Bakmakla yükümlü olduğu anne, baba eş ve çocuklar için ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi,

-Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden biri için ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi,

İki grup halinde belirlenmiştir.

Söz konusu düzenlemede refakatin hastanede veya evde yapılması ayrımı bulunmamaktadır. Yani tedavinin evde veya hastanede olması halinde de yukarıda belirtilen şartları taşıyan sağlık kurulu raporuna dayalı refakat izni verilmesi gerekmektedir.

Aynı kişi için 2. defa refakat izni talebi...

Kurumum, refakat iznini, ancak hastanedeki yatış süresince verileceğini belirtmektedir. Bu doğru mudur?

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;

1-657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca refakat izni, bakmaya mecbur olunan ve olunmayan kişiler için sağlık kurulu raporu alınması ve raporda kanunda sayılan hususların bulunması halinde verilebilecek bir izin olup, aksi halde izin verilmesinin kanunen mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

2- Refakatin hastanede veya evde yapılması ayrımı bulunmamaktadır. Yani tedavinin evde veya hastanede olması halinde de yukarıda belirtilen şartları taşıyan sağlık kurulu raporuna dayalı refakat izni verilmesi gerekmektedir.

3-Kurumun izin verme konusunda şartları taşıyor olması halinde takdir hakkı bulunmamaktadır.

4-Personeliniz eşine bakmakla yükümlü ise eşin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla mümkün bulunmaktadır.

Sistematik lupus eritamatozus hastalığının tedavisinin uzun süren bir hastalık olduğu tarafımızdan ve genellikle de personel birimlerince bilinmesi mümkün olmadığından mezkur 105 inci madde hükmü uyarınca Sağlık Kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.

5-Personeliniz eşine bakmakla yüküm değil ise (çalışıyor olabilir) sağlık kurulu raporunda refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek olduğunun ve ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunduğunun belirtilmesi şartı ile refakat izni kullanmanız mümkün bulunmaktadır.

Sistematik lupus eritamatozus hastalığının tedavisinin uzun süren bir hastalık olduğunun veya refakat etmediği takdirde hayati tehlikesinin bulunduğunu tarafımızdan ve genellikle de personel birimlerince bilinmesi mümkün olmadığından mezkur 105 inci madde hükmü uyarınca Sağlık Kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.

6-657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrasında aranılan şartları taşımakla birlikte refakat süresi belirtilmemiş olması halinde azami süreleri aşmamak üzere refakat izni verilebileceği değerlendirilmektedir.

Bu soru 66,319 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?