Aday adaylığı için istifa eden ama seçilemeyen memur dönüşte başka bir ilçeye atandığında harcırah alır mı?

06/06/2012 10:00:00
Yazdır

Soru

Seçimler de Aday adaylığı için istifa edip dönüşte başka bir ilçeye başlatılan memur sürekli görev yolluğu alır mı almaz mı? Diye sormuştum

Cevap verirseniz memnun olacağım iyi çalışmalar dileğimle.

Cevap

Bilindiği üzere, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 18. maddesinde "Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler." hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 298 sayılı Seçmen Kütükleri ve Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkında Kanun Ek 7 inci maddesinde ?Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler.?denilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Memurluğun sona ermesi başlıklı 98 inci maddesin de ?Devlet memurlarının
a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;
b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;
c) Memurluktan çekilmesi;
ç) İstek, yaş haddi, malûllük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;
d) Ölümü;
hallerinde memurluğu sona erer.?hükmü bulunmaktadır.

MEB, seçim için istifa edilen yönetici kadrosunu boş olarak ilan edebilir mi?

Yerel seçimler için istifa eden 4/B'li, seçilemezse görevine geri dönebilir mi?

Seçimler için istifa eden mühendis bu dönemde ticaret yapabilir mi?

6245 sayılı Harcırah Kanununun ?Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte verilmesini icabettiren haller? başlıklı 10 uncu ?Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer dağiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir:

1. Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar;
..
5. Kadro dolayısiyle açıkta kalan veya vekalet emrine alınan memurlara açık aylıklarını Türkiye dahilinde tesviye ettirecekleri yere kadar;

6. Asilin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da vekalet namı altında asaleten gönderilen ve vekaletmüddeti belli olmıyan kumandan ve memurlara vazife mahallerine kadar.? hükmü bulunmaktadır.

İstifa sonrası yeniden devlet memurluğuna atanlara harcırah yolluk ödenmesi hususunda 6245 sayılı harcırah Kanununda hüküm yer almamaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca seçimlerde aday adayı olmak üzere istifa eden ve sonra mezkur hükümler uyarınca memuriyete başka bir ilçede ataması yapılan memurun açıktan atanması yapılması sebebiyle harcırah ve yolluk ödenmesinin söz konusu olmadığı değerlendirilmektedir.

Bu soru 15,059 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR