Ayda 1 gün veya 1 hafta çalışan eş için aile yardımı kesilir mi?

26/04/2013 00:01:00
Yazdır

Soru

Ben devlet memuruyum.
Eşim ayda 1 veya 2 veya en fazla 5 gün sigortalı olarak çalışmaktadır.
Ayda 1 gün veya 1 hafta gün çalıştı diye aile yardımı ödeneği kesilir mi? Aile yardımı ödeneği kesilmesin diye ne yapmalıyım?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Aile Yardımı Ödeneği başlıklı 202 nci maddesinde

"Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.
Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, (2134) çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. (Mülga ikinci cümle: Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmü ve aile yardımı ödeneğine hak kazanma başlıklı 204 üncü maddesinde "Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır." hükmü ile aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme 205 inci maddesinde "Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder."

hükümleri ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Aile Yardımı Ödeneğinin Ödeme Usulü anılan Kanunun 203üncü maddesinde yer alan

"Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödenir.
Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.
Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez."

hüküm ile belirlenmiştir.

Ayrıca, 31/12/2005 tarihli ve 26040 3. mükerrer sayılı Resmi Gazetede Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Anılan Yönetmeliğin "Sosyal yardımlar" başlıklı 12 inci maddesinde

"Kamu personeline yapılacak sosyal yardım ödemelerinde, ödemenin çeşidine göre aşağıda belirtilen belgeler aranır.
a) Evlenme yardımı: Aile yardımı bildirimi (Örnek No: 14) ödeme belgesine bağlanır.
b) Aile yardımı : Aylıklarla birlikte ödenen bu yardım, personelin ilk işe girişinde alınacak Aile Yardımı Bildirimine (Örnek : 14 ) dayanılarak ödenir. Bu bildirim, personelin aile yardımından yararlanan eş veya çocuk durumunda meydana gelen değişiklikler ile yer değiştirme suretiyle atama halinde yenilenir. Bildirimler, ödeme belgesinin Sayıştaya gönderilecek nüshasına eklenir."

hükmü yer almaktadır.

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 12 maddesi hükmü uyarınca aile yardımı ödeneğinden faydalanabilmek için beyanname verilmesi ve bu bildirim, personelin aile yardımından yararlanan eş veya çocuk durumunda meydana gelen değişiklikler ile yer değiştirme suretiyle atama halinde yenilenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 675 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı" başlıklı 650 sayılı KHK ile değişik 28 inci maddesinde "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz.
Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan izin alınmak kaydıyla yapılan insanî ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar bu yasaklamanın dışındadır.
Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler."
hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde;

1- Eşi için aile yardımı ödeneği alabilmek için eşin menfaat karşılığı çalışmaması gerekmemektedir.

2- Kazanç elde edilen eş için 657 sayılı Kanunun 28. maddesi hükmü uyarınca 15 gün içerisinde kuruma bildirilmesi gerekmektedir. İşten ayrılınca da bildirmek gerekir.

3- Eşi bir gün çalışan Devlet memuru işe başladığı tarihte aile beyannamesi vermesi işten ayrıldığı tarihte de yeni beyanname vermesi gerekir. Aile yardımı ödeneğine çalışmadığını beyan eden Aile Yardımı Bildiriminin aybaşı olan her ayın 15 inden önce verilmesi halinde gelecek ay için aile yardımına hak kazanılır.

4- Ayın 15 den sonra ve sonraki ayın 14 önce çalışmış eş için başlama ve ayrılış beyannamesi verilmek şartı ile aile yardımı ödeneği verilir. Beyanname veren ve aybaşında olmamak şartı ile devlet memurunun 1 gün veya 1 hafta çalıştı diye aile yardımı ödeneği kesilemez.

Bu soru 54,470 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam