Vekalet ücretinde her ay fark neden kaynaklanır?

14/04/2015 00:00:00
Yazdır

Soru

İyi günler,
4/3 ünde ayniyat saymanı kadrosunda iken 1 dereceli daire başkanı kadrosuna 86. maddeye göre vekaleten atandım, kurumumuzda bir türlü benim alacağım maaşı çözemedik her ay faklı maaş yatıyor sizden ricam benim daire başkanı olarak alacağım toplam tutarı bize söyleyebilir misiniz?
Şimdiden çok teşekkür ederim yardımlarınız için

Cevap

Daire başkanına vekalet eden ayniyat saymanın maaşında fark yaratacak unsurları 3 başlıkta ele alınması uygun olur.
1-Vekalet aylığı
2-Zam ve tazminat farkı
3-Ek ödeme farkı
alması mümkün olabilir.

1-VEKALET AYLIĞI alınması halinde
Aylık
Birinci dereceli 3600 ek göstergeli daire başkanının
1320+3600=4920 * 0,079308=390,19/1/3=130,06

****Vekalet aylığından damga vergisi ve gelir vergisi kesilmektedir.

2015 yılı Memur Maaşlarının Hesaplanmasına Esas Veriler

Zam Tazminat Kararnamesi

2-ZAM VE TAZMİNAT FARKI:
Zam ve tazminatlar;
Hizmet sınıfı kadro derecesi ve unvan esas alınarak
Kurumsal olarak hizmet sınıfı ve unvan ve derece esas alınarak düzenlenmiştir.
Kurumlar ve unvanlara göre zam ve tazminatlar farklılık göstermektedir.
Örnek verecek olursak Başbakanlıkta ile bakanlıklardaki aynı unvan için bile farklı zam ve tazminat belirlenebilmektedir.

Zam tazminat kararnamesinde " Vekalet
MADDE 9 - (1) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca;
a) 1) Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere;
aa) Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,
bb) Vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,
cc) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları,
kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir.
2) aa) Esas ve usule ilişkin olarak yukarıda belirtilen şartları bir arada taşımayanlara,
bb) Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminer nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere,
cc) Vekaletleri esnasında yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, vekalet görevine ilişkin olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs, seminer ve benzeri nedenlerle vekalet görevine ara verenlere (ara verdikleri günler için),
çç) Diğer personel kanunlarına tabi olanlardan bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet edenlere,
dd) Kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinde kadrosu bulunmayan okul müdürlüğü, okul müdür başyardımcılığı ve okul müdür yardımcılığı görevlerini yürütenlere,
ee) Bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet eden her statüdeki sözleşmeli personele (6/2/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç),
vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez.
b) Bir göreve açıktan vekalet edenlere, bu göreve ait zam ve tazminatlar, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın vekalet aylığıyla birlikte ödenir."
denilmektedir.

Zam tazminat kararnamesinin zamları düzenleyen I SAYILI CETVEL'nin (A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü
"8 Daire Başkanı.............................................................. : 800 - 900 -

36 Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü:
b) Ayniyat Saymanı, Muhasebeci, Döner Sermaye
İşletmelerinde ve Fonlarda Sayman olarak görevlen-
dirilenler...................................................................... : 500 - - 375"

Zamlar

Daire başkanı 800+900=1700
Ayniyat saymanı500+375=875
Aradaki fark=1700-875=825* 0,025149=20,74

****zamlardan damga vergisi ve gelir vergisi kesilmektedir.

Zam tazminat kararnamesinin zamları düzenleyen II SAYILI CETVEL'nin Özel Hizmet Tazminatı (A) ÜST YÖNETİM VE GENEL İDARE HİZMETLERİ Bölümünde

"GRUP-6.......................................................: 200
1 Daire Başkanı (Bağlı kuruluşlarda 84/8360 sayılı Kararname ve eklerinde-
ki unvanlı Daire Başkanları dahil, Yükseköğretim Kurumları Daire Baş-
kanları hariç), Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği Grup Başkanı16, Milli Kütüphane Başkan Yrd................... : 1

GRUP-15.......................................................................... : 68
1 Şube Müdürü, Müdür, Sayman, Başkan ve bunların yardımcıları,.............. : 4"

Özel hizmet Tazminatı farkı
200-68=132
9500*0,079308=753,426*132%=994,52

****Özel hizmet tazminatından damga vergisi hariç başka vergi kesilmemektedir.
**** Vekaletleri esnasında yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, vekalet görevine ilişkin olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs, seminer ve benzeri nedenlerle vekalet görevine ara verenlere (ara verdikleri günler için) ödeme yapılmamaktadır. Onun için her ay farklı vekalet ücreti çıkabilir. Bu hususa dikkat edilmeli.

3-EK ÖDEME FARKI

375 sayılı KHK ek 9 uncu maddesinin 5 ve 6 ncı fıkralarında
"Birinci fıkra kapsamına giren personelden; kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekalet görevinin Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir. Ancak, mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere bu şekilde ödeme yapılmaz.
Ücret ve tazminatları ek 10 uncu maddeye göre ödenenlere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlarda görev yapan personele ve bir kadroya açıktan vekil olarak atananlara bu madde uyarınca ek ödeme yapılmaz."
ifadesi bulunmaktadır.

375 sayılı KHK ekli (I) SAYILI CETVEL EK ÖDEME ORANLARI
"A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:
1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;
e) Daire Başkanı, kadrolu yönetim kurulu üyesi, genel sekreter, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi I. hukuk müşaviri, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer I. hukuk müşaviri, il belediye başkan yardımcısı 185
k) Raportör, mütercim, tercüman, çözümleyici, programcı, araştırmacı, muhasebeci, muhasip, kontrolör, antrenör, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, malzeme saymanı, uzman, danışman, aktüer, araştırmacı, APK uzmanı, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı ve diğer uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 115
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 110
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 100"

Ek ödeme farkı 185-110=75
9500*0.079308=753,426*75%=565,069TL

***Ek ödemeden damga vergisi hariç başka vergi kesilmemektedir.
**** mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere bu şekilde ödeme yapılmamaktadır. Bu hususa dikkat edilmeli. Bu sebepten her ay farklı miktar olabilir.

Bu soru 10,130 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam