Mesai saatinde izinsiz örgün öğretime devam edilebilir mi?

18/05/2015 18:57:00
Yazdır

Soru

Merhaba,
657 devlet memuru kadrosunda görev yapan bir kişinin, örgün eğitim veren bir fakültede eğitim alabilmesi mümkün müdür?
Hem devlet memurluğuna tam mesai devam edip, hem de örgün eğitim veren (devam zorunluluğu olan) üniversitede derslere tam katılım sağlandığının belgelenmesi durumunda nasıl bir hukuki süreç ortaya çıkar? Üniversite diploması mı iptal olur, yoksa sadece kamu görevini ihmalden soruşturma mı açılır?
Devletin ödediği maaşı geri istemesi söz konusu mudur ve emeklilik v.s. durumlarını nasıl etkiler?
Yanıtlarsanız sevinirim, teşekkürler.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 99 uncu maddesinde "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.
Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.
Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.
Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir."
ve "Günlük çalışma saatlerinin tesbiti" başlıklı 6111 sayılı Kanunun ile değişik 100 üncü maddesinde "Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.
Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.
Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usül ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir."
hükümleri bulunmaktadır.

Anılan hüküm uyarınca 6/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile merkezde günlük çalışma saatlerinin tesbit edilmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında öğle yemek arası dinleme süresi 1 saat olarak belirlenmiştir.

Merkezdeki kurumların çalışma saatleri yeniden düzenlendi

Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tespitine İlişkin Karar yine değişti


657 sayılı Kanunun "Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti" başlıklı 6111 sayılı Kanun ile değişik 101 inci maddesinde "Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.
Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez."
denilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller sayılmış (tadat) bulunmaktadır.
Mezkur 125 inci madde de disiplin cezaları;
A) Uyarma,
B) Kınama,
C) Aylıktan kesme,
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması,
E) Devlet memurluğundan çıkarma
olarak belirlenmiştir.

657 sayılı Kanunun Zamanaşımı başlıklı 127 inci maddesinde "Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,
Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar."
hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;
1- Devlet memurunun 657 sayılı Kanunun hükümleri çerçevesinde mesaisine dikkat etmesi gerekmektedir.
2- 657 sayılı Kanununda eğitim izni verilmesine yönelik bir düzenleme yer almamaktadır.
3-Halen insanın iki yerde bulunması mümkün değildir.
4-İdare mesai saatleri içerisinde izinsiz olarak görev mahallini terk ettiğinizi ve eğitim kurumunda olduğunu tespit etmesi halinde 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde disiplin cezası vermesi mümkün bulunaktadır. Bu çerçevede devamsızlığın izinsiz olarak görev yerinin terk edildiği gün 20 günü aşması halinde memuriyetten bile çıkarma cezası verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 32,668 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor musunuz?