Belediye sözleşmeli personeline lojman tahsis edilebilir mi?

14/03/2017 22:26:00
Yazdır

Soru

Merhaba,

Belediyede sözleşmeli personel olarak çalışmaktayız, 5393 sayılı kanunun 49.maddesi gereği çalışan sözleşmeli memurun lojmanlardan yararlanıp yararlanamayacağı noktasında bilgi verebilirseniz memnun oluruz.

Saygılarımla

Cevap

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinde üçüncü ve dördüncü fıkralarında sözleşmeli personel istihdamı düzenlenmiştir. Bu maddede, "Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde ayni ya da nakdi menfaat temin edilmez. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır." hükmü bulunmaktadır.

Hükme göre, 5939 sayılı Kanunun 49. maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında, 5393 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanunun 4/B fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanmaktadır. 4/B sözleşmeli personel istihdamı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da düzenlenmiştir.

9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun kapsamının yer aldığı 2. maddesi şu şekilde düzenlenmiştir:

"Bu Kanun;

a) Genel bütçeye giren daireler, katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,

b) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, sermayesinin tamamı bu kamu teşebbüslerine ait müesseseler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan bağlı ortaklıklar,

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç olmak üzere, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankalar ile kamu kurum ve kuruluşları,

d) Kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, beden terbiyesi bölge müdürlükleri,

Tarafından yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma, kiralama suretiyle temin olunan ve bu kurum ve kuruluşlar personelinin yararlanması için ayrılan kamu konutlarını kapsar. Ancak kiralama zaruri hallerde ve kısıtlı olarak yapılabilir. Bunun uygulaması yönetmelikte belirtilir."

Kamu Konutları Yönetmeliğin 2. maddesinde "Bu Yönetmelik, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları personelinin yararlanması için yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma ve kiralama suretiyle sağladıkları kamu konutlarını kapsar. Kurum ve kuruluşlarınca bir bölümü kamu konutuna tahsis edilen hizmet binalarındaki konutlar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır." hükmü bulunmaktadır.

Hükümlerde, memur değil "personel" kelimesi kullanılmış olup, statü farklılığı belirtilmemiştir.

Sonuçta belediyelerde 5393 sayılı Kanunun 49. maddesine göre (dolayısıyla da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin B bendi uyarınca) istihdam edilen sözleşmeli personele 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri uyarınca lojman tahsis edilmesine bir engel bulunmamaktadır.

Bu soru 10,210 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?