KPSS nitelikleri taşımayanların atamasının iptal edilmesi

13/07/2016 00:14:00
Yazdır

Soru

KPSS sınav sonuçlarına göre ilgili kurumlar tercih yapacak adaylara gerekli olan nitelikleri belirtmektedir. Adaylarda bu nitelikleri dikkate alarak tercih yapmaları gerekir. .....belediyesi KPSS 2010 sonucuna göre 2012/1 tercih kılavuzunda belirtilen şekilde bir adet şehir plancısı talebinde bulunmuştur. Aranan nitelikler kısmına 7153 kodlu c grubu planlama alanı için yeterlilik belgesine sahip olmak koşulu vardır. Tercih sonuçlarına göre bir kişinin bu kadroya atandığı görülmüştür. Ancak bu kişinin 7153 kodlu c grubu planlama alanı için yeterlilik belgesine sahip olmadığı görülmüştür ama yinede ataması yapılmıştır. Yapılan bu atamanın doğru hukuki yanı var mıdır? Bu konu hakkında ne yapılabilir?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun devlet memuru olmanın genel özel şartlarını düzenleyen 48 inci maddesinde "Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
A) Genel şartlar:
1. Türk Vatandaşı olmak,(1)
2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
6. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (...) akıl hastalığı (...) bulunmamak.
B) Özel şartlar:
1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,
2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak."
hükmü yer almaktadır.

KPSS yerleştirme kılavuzlarında özellikle memur olamaya ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartların taşınması gerektiği ile kadro veya pozisyonlarda aranılan niteliklerin taşınması gerektiği belirtilmektedir.

657 sayılı Kanun ve kadro ve ya pozisyon aranılan nitelikleri taşımayanların atanası mümkün olmadığı ve ilgililerin hak iddia edemeyecekleri belirtilmiştir.

DPB'den kurumlar için KPSS atama rehberi

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan Devlet Personel Başkanlığı Kurumlar İçin Kpss Atama Rehberinde kurumların yerleştirilen adayların evraklarının kontrol edilmesi için komisyon kurulması adayların belgelerinin komisyon kontrol edilmesi gerektiği, memur olma ve kadro veya pozisyonun niteliklerini taşımayan adayların atamalarının yapılamayacağı açıkça belirtilmiş bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet memurları Kanununun "Memurluğun sona ermesi" başlıklı 98 inci maddesinde "Devlet memurlarının
a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;
b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;
c) Memurluktan çekilmesi;
ç) İstek, yaş haddi, malüllük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;
d) Ölümü;
hallerinde memurluğu sona erer."
hükmü yer almaktadır.

Anılan maddnin (b) bendinde yer alan " Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;" hükmü 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesini (A) bendinde yer alan genel şartlar ve (B) özel şartlar göreve girdiğinde taşımaması halinde devlet memuru olarak atananlar ile memur olarak atandıkları tarihte mezkur şartları taşımakla beraber memuriyet sırasında söz konusu şartları kaybedenlerin memuriyetleri sona ermektedir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 124-136 maddelerinde disiplin hükümleri yer almaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller sayılmış (tadat) bulunmaktadır. Mezkür 125 inci madde de disiplin cezaları;
A) Uyarma,
B) Kınama,
C) Aylıktan kesme,
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması,
E) Devlet memurluğundan çıkarma
olarak belirlenmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1-KPSS yerleştirmelerinde geçerli bir atama yapılabilmesi için memur olma şartları ile Kılavuzda aranılan şartların taşınması gerekir.
2-Söz konusu şartları taşımayan kişileri atanması yapılması onlara bir hak sağlamaz.
3-KPSS yerleştirmelerinde aranılan nitelikleri taşımadıkları tespit edilen adaylar atanmış olsalar dahi atamaları 657 sayılı Kanunun 98 inci maddesinin b bendi hükmü uyarınca her an memuriyetlerine son verilir.
4-Görevi kötüye kullanan görevliler hakkında da ceza ve disiplin soruşturması da yapılması gereklidir.

Bu soru 9,564 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?