Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3222/
Yazdırılma Tarihi : 17 Haziran 2024 Pazartesi 10:11

Askere giden memura eş yardımı ödenemez mi?

04/08/2016 00:02:00
Yazdır

Soru

05 Mart 2012 tarihinde gelir uzman yardımcısı olarak işe başladım. Evliyim, eşim çalışmıyor ve çocuğum yok. Yeterliliğimi aldıktan sonra 16 Aralık 2015 tarihi itibariyle zorunlu askerlik hizmeti için ücretsiz izne ayrıldım.
Askerlik hizmeti süresince eş yardımı almadım, eşim çalışmadığı için eş yardımı alabilir miydim?
Cevaplarsanız sevinirim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları ile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarında değerlendirilmesi" başlıklı 83 üncü maddesinde "Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.
Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca gözönünde bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir."
hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Aile Yardımı Ödeneğini düzenleyen 202 nci maddesinde; "Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.
Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.
Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.
Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir."
hükmü, aile yardımı ödeneğine hak kazanma başlıklı 204 üncü maddesinde; "Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır." hükmü ile aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme 205 inci maddesinde; "Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder." hükmü yer almaktadır.

Aile Yardımı Ödeneğinin Ödeme Usulü, anılan Kanunun 203 üncü maddesinde yer alan "Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.
Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez."
hükmü ile belirlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 108 inci maddesinde "G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır."ifadesi bulunmaktadır.

Söz konusu hükümler uyarınca;
1-Menfaat karşılığı çalışmayan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan eş için aylıkla birlikte aile yardımı ödenmektedir.

2-Muvazzaf askerlik hizmeti sebebiyle aylık almayan devlet memuruna aile yardımının ödenmesinin mümkün olmadığı düşünülmektedir.

3-Konuya ilişkin olarak farklı bir uygulama ile karşılaşmadım. Ancak 633 sayılı KHK ek 4 üncü maddesi hükmü uyarınca doğum yardımında olduğu gibi, her Türk vatandaşına eş yardımı ve çocuk yardımı yapılması yönünde düzenleme yapılması yerinde olacağı düşünülmektedir.

BENZER SORULAR
10.08.2020Kayıt dışı çalışan eş için aile yardımı alınır mı?
07.07.2020Eşi yurtdışında bir göreve atanan memura aylıksız izin verilir mi?
29.06.2020Yurtdışından sağladığım burs kapsamında aylıksız izin kullanabilir miyim?
04.05.2020Memur, kısa çalışma ödeneği alan eşi için, aile yardımı ödeneği alabilir mi?
05.09.2019Yurtdışı aylıksız izni 108/E izninin verilmesinde sayılır mı?
11.08.2019Terhis tarihimde mazeret izni alabilir miyim?
09.07.2019Belediyede sözleşmeliyim doğum sonrası ücretsiz izin hakkım var mı?
09.06.2019Doğum sonrası süt izni ve yarı çalışma izni kullandım aylıksız iznim nasıl etkilenir?
25.03.2019Eşi kısmi zamanlı (part time) çalışan memura aile yardımı verilir mi?
12.03.2019Bildirimdeki sorunlar nedeniyle alamadığım aile yardımını geriye dönük alabilir miyim?