Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3338/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 22:07

Sözleşmeli (4/B) hizmet süreleri, kalkınmada öncelikli yörelerde 2 yıla 1 kademe uygulamasında değerlendirilir mi?

15/01/2017 21:13:00
Yazdır

Soru

Merhaba 2008 yılında sözleşmeli öğretmen olarak göreve başladım. 2011 yılında kadroya alındım. Sormak istediğim şudur;

Doğuda göreve başladığım için 2 yıla 1 kademe almam gerekiyor, sözleşmeli olduğum süreler sayılıyor mu?

İyi çalışmalar

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamına dair 1. maddesinde "Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.

Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.. " hükmü, 64. maddesinde "Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.

72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.. " hükmü bulunmaktadır. Kanunun 72. maddesinde ise zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan memurlara ilişkin temel düzenlemeler bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) bendi uyarınca 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe konulmuştur. Esaslarda, sözleşmeli personele uygulanacak hükümler düzenlenmiş, ek 3. maddesinde sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği halleri ayrıca açıklanmıştır.

4/B sözleşmeli personel, 2011 yılında yürürlüğe konulan 632 sayılı KHK ile memur kadrolarına geçirilmiştir. Bu KHK'de "Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.. " hükmü bulunmaktadır. Bu şekilde, sözleşmeli hizmet süreleri memurluk kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmiştir.

Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde sözleşmeli olarak çalışılan süre, "657 sayılı Kanunun 72. maddesi gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburi olarak sürekli görevle atama" kapsamında sayılmamaktadır. Zira bu hüküm yalnızca memurlar için uygulanmaktadır.

Sonuç olarak, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde sözleşmeli olarak çalışılan hizmet sürelerinin 657 sayılı Kanunun 64/3 maddesi uygulamasında dikkate alınamayacağı düşünülmektedir.

BENZER SORULAR
03.08.2021Uzman yardımcısı YÖKDİL puanıyla kariyer uzmanlığa atanabilir mi?
09.02.2021Sözleşmeli personel ücretsiz izin kullanabilir mi?
10.11.2020Sözleşmeli personelin unvan değişikliği nasıl olur?
11.10.2020Belediyede sözleşmeli eğitmen olmak için gerekli öğrenim şartı nedir?
07.10.2020Sözleşmeli personel başka bir ilde geçici görevlendirilebilir mi?
21.09.2020Öğretmenliği kazanan sözleşmeli personel bir yıl geçmeden atanabilir mi?
20.08.2020Sözleşmeli öğretmene, kadroya geçince, geriye doğru dil tazminatı ödenebilir mi?
03.08.2020Sözleşmeli fesih eden 4 yıllık tekniker, iş sonu tazminatı alabilir mi?
31.07.2020Doğum sebebiyle sözleşmesini fesheden, başka bir kuruma yeniden 4/B li atanabilir miyim?
17.06.2020Kurum değiştiren sözleşmeli personelin atandığı yıl izne hak kazanır mı?