Teknik eğitim fakültesi mezunu programcı, mühendislik bitirirse mali hakları nasıl etkilenir?

11/02/2017 17:23:00
Yazdır

Soru

Merhabalar,

Ben programcı unvanında kadrolu memur olarak çalışıyorum. Tef mezunuyum şimdi de mühendislik okuyorum. Gecen bir arkadaşla konuşuyordum şöyle bir şey dedi: Eğer mühendisliği bitirdikten sonra 4/1' ine düşersen; 4/1'indeki mühendis ne kadar maaş alıyorsa aynısını alırsın dedi. Böyle bir şey mümkün mü?

Teşekkürler. Kolay gelsin.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinde; Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz." hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm ve Danıştay kararlarına göre ek göstergeler isitisnai durumlar dışında (teknik eğitim fakültesi mezuniyeti gibi) kadro unvanı esas alınarak ödenmektedir.

657 sayılı Kanunun 152. maddesinde memurlara ödenecek zam ve tazminatlar düzenlenmiştir. Buna uygun olarak her yıl zam ve tazminat kararnamesi çıkarılmaktadır.

2017 yılında uygulanmaya devam edilecek olan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4/e maddesinde "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez." hükmü bulunmaktadır. Programcıların zam ve tazminatları ise özel olarak Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin genel hükümlerinin 25. maddesinde "2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin "(B) Teknik Hizmetler Bölümü"nün 4 üncü ve 5 inci sıralarında öğrenim durumları ve hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 1 inci sırasının (d) bendi ile 2 nci sırasında öğrenim durumları ve dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez." şeklinde düzenlenmiştir.

Devlet memurlarının ek ödemeleri ise 375 sayılı KHK'nin ek 9. maddesinde düzenlenmiştir. Burada ek ödemelerin de kadro unvanına göre düzenlendiği görülmektedir.

Sonuç olarak

1)Mühendis kadrosuna atanmadan bu kadroya ait ek gösterge ile ek ödemeden faydalanmanızın mümkün bulunmadığını düşünüyoruz. Ancak ek göstergeniz programcı kadrosuna göre değil, teknik eğitim fakültesi mezuniyetiniz göz önüne alınarak belirlenecektir.

2)Programcı kadrosu açısından mühendislik öğreniminin, aynı hizmet sınıfına (teknik hizmetler sınıfı) atanılabilecek bir üst öğrenim olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle mühendislik öğrenimini tamamladıktan sonra diplomanızı kurumunuza ibraz ettiğiniz takdirde programcı kadrosundayken mühendis kadrosuna ait zam ve tazminatlardan faydalanabileceğinizi düşünüyoruz.

Bu soru 3,853 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?