Unvanı değişen memura atandığı tarihten geçerli olarak bu unvanın aylığı ödenir mi?

24/03/2021 11:49:00
Yazdır

Soru

Tıpta uzmanlık eğitimi sonrasında Pratisyen hekim olarak görev yaparken Sağlık Bakanlığı'nın atama kararıyla Uzman hekim olarak atandım. Maaşımı ayın 15'inde Pratisyen hekim kadrosuna göre aldıktan sonra 17 sinde Uzman Hekim kadrosuyla yeni görev yerime başladım. Çalıştığım hastanenin başhekimliğine uzman hekim olmamdan kaynaklanan maaş farkının ödenmesi için dilekçe yazdım ancak 657 DMK'nın 169. maddesine istinaden ödeme yapılmayacağı söylendi. Verilen bu karar doğru mu?

Cevap

Aylığın ödeme zamanıyla ilgili olarak 657 sayılı Kanunda yer alan hükümlere baktığımızda;

- 165. maddeye göre; bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanmakta,

- 166. maddeye göre; kademe ilerlemesinde Devlet Memuru, bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden ay başından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanmakta;

- 167. maddesine göre; derece yükselmesinde veya daha aşağı derecelere atamada memur, yükseldiği veya atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığına hak kazanmakta, ancak, yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme olmaması halinde derece yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden ay başından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını almakta,

- 169. maddesine göre; bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62. maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenmekte, eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmamakta,

olduğu görülmektedir.

Kanunda kadro unvanı değişen memurların yeni kadrolarının aylığına hak kazanma tarihi konusunda açık bir düzenleme yer almamaktadır. Bu konuda kamuda genel olarak uygulanan yönteme göre, kadro unvanı değişikliği getiren atama 68/B maddesi kapsamında yapılmış ise atama tarihinden; 68/B kapsamında değil ise atama tarihini takip eden aybaşından itibaren yeni unvanın mali haklarının ödenmesi şeklindedir.

Nitekim 160 Seri No. lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin "E- Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar" bölümünün 11/c maddesinde bu husus, "c) Üst derece ile alt derecelere yapılan atamalarda ve görev değişikliğinde memur, atandığı göreve başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren atandığı derecenin aylığına hak kazandığından, yeni derece ve görevlerine ait zam ve tazminatlarının da buna göre ödenmesi, ancak 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre atananların aylık ve diğer hakları atandıkları yeni kadro dereceleri üzerinden göreve başladıkları günden itibaren ödendiğinden, bu kadro dereceleri için öngörülen zam ve tazminatların da anılan Kanunun 165 inci maddesinde olduğu gibi göreve başladıkları günden itibaren ödenmesi," şeklinde ifade edilmiştir.

Danıştay 11. Dairesi 18.3.2003 tarihli ve E.2000/9268, K./1130 sayılı Kararında; yıllık izni sırasında başka bir göreve naklen atama işlemini tebellüğ eden davacının bu andan itibaren yeni kadro ve görevi için öngörülen aylığıa hak kazandığını, memurun atama emrini tebellüğ etmesiyle birlikte yeni bir hukuki statüye girdiği açık olup eski kadro ve göreviyle irtibatı kesildiği, atama emrini tebellüğ etmekle birlikte yeni kadro görevi için öngörülen aylığa hak kazandığını belirtimiştir.

Benzer bir konuda Sayıştay 4. Dairesi 18.11.1997 tarihli ve 28494 sayılı Kararında; memur olarak görev yapmaktayken sınavla müfettiş yardımcılığına atanan kişilerin görev değişikliklerinin 657 sayılı Kanunun 169. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğine, ilgililere yeni göreve ilişkin zam ve tazminat farklarının kıst olarak ödenmesinin mevzuata aykırılık oluşturmayacağına karar vermiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu ise Adalet Uzman Yardımcısı iken Adalet Uzmanlığına atanan personelin başvurusuyla ilgili 7.1.2019 tarihli ve E.236 sayılı kararında ; Başvurana Adalet Uzman Yardımcılığı kadrosundan Adalet Uzmanı kadrosuna atanma tarihini takip eden aybaşına kadar olan kıst dönem için Adalet Uzmanı kadrosuna ilişkin aylık ve özlük haklarının ödenmesi yönünde Adalet Bakanlığına, ayrıca kurumlar arası farklı uygulamaların önlenebilmesi için 657 sayılı Kanunda konuya ilişkin açık düzenleme yapılması yönünde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tavsiyede bulunulmuştur.

Sonuç olarak, 657 sayılı Kanunda unvan değişikliği halinde yeni unvanın mali haklarının ödenme zamanı ile ilgili açık bir düzenleme bulunmadığını, bu durumda 169. maddedeki görev yeri değiştirilen memurlara ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanmasının doğru olmayacağını, konunun Danıştay, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumunun yukarıda yer verilen kararları çerçevesinde çözüme kavuşturulmasının uygun olacağını, bu kapsamda uzman tabipliğe atanma tarihinden itibaren yeni kadronun mali haklarından yararlanılması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu soru 31,280 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam