Belediye sözleşmeli personeli sosyal denge tazminatından yararlanabilir mi?

18/03/2017 09:48:00
Yazdır

Soru

Merhaba,

Belediyede sözleşmeli personel olarak çalışmaktayız ,5393 sayılı Kanunun 49.maddesi gereği çalışan sözleşmeli memurun sosyal denge sözleşme ödeneği alıp almaması noktasında bilgi verebilirseniz memnun oluruz.

Saygılarımla.

Cevap

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinde üçüncü ve dördüncü fıkralarında sözleşmeli personel istihdamı düzenlenmiştir. Bu maddede, "Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde ayni ya da nakdi menfaat temin edilmez. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır." hükmü bulunmaktadır.

Hükme göre, 5939 sayılı Kanunun 49. maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında, 5393 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanunun 4/B fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanmaktadır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15. maddesinde "Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir. Sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında anılan Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle belirlenir." hükmü yer almaktadır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 3 üncü maddesinde "Kamu görevlisi: Bu Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerini ifade eder." hükmü, 32 nci maddesinde, "27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz." hükmü bulunmaktadır.

Sonuç olarak, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin pozisyonlarında 5393 sayılı Kanunun 49. maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin, 4688 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kamu görevlisi kapsamına girdiği ve işçi sayılmadığından, sosyal denge tazminatından yararlanabileceğini düşünüyoruz.

Bu soru 5,233 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?