Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3432/
Yazdırılma Tarihi : 17 Haziran 2024 Pazartesi 11:35

Adaylık eğitimleri tamamlanamayan memurun asalet tasdiki

07/06/2017 21:53:00
Yazdır

Soru

Sayın ilgili, asalet tasdiki hakkında sorum olacaktı. Haziran 2015 de EKPSS den bir kuruma atandım. 2016 yılı içinde eğitim listesine adım yazılmamış, unutulmuş mu ne orası da pek kafama yatmadı. 657 nolu DMK madde 54 de adaylık süresi 1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz denilmekte. 2017 de de aday memurları eğitimi oldu ama EKPSS ile atananları daha sonra planlanacak eğitime katılacak dediler.

Eğitime katılmadan asalet tasdik edilmiyor. Haziran 2017 de 2 yıl dolmuş olacak, bu durumun herhangi bir sakıncası olur mu?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54. maddesinde "Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar. Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hükmü 55. maddesinde "Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır. Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir." hükmü 56 maddesinde; "Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir." hükmü 57 maddesinde "Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar." hükmü bulunmaktadır.

Bununla birlikte, Danıştay 5. Dairesinin 29/02/1984 tarihli ve E:79/1039, K:84/964 sayılı Kararında "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54. maddesinde aday olarak atanmış olan Devlet memurunun, asli memurluğa geçme tarihinin adaylık süresinin sonu olan tarih olduğu hükme bağlanmıştır. Yukarıda sözü edilen hükümler muvacehesinde iki yıl sonunda elde mevcut belgelere göre davacının stajyerliğinin kaldırılıp kaldırılmaması hususunda bir karar verilmesi gerekirken, adı geçenin adaylık süresini bir yıl daha uzatmaya idarenin yetkisi bulunmamaktadır." ifadesine yer verilmiştir.

Sonuç olarak memurların adaylık süresinin hiçbir şekilde 2 yılı geçemeyeceğini düşünüyoruz. Bu süre içerisinde de aday memura temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve stajın tamamlattırılması gerekmektedir.

Kurumdan kaynaklı bir hata nedeniyle adaylık süresi içerisinde eğitim ve stajlarınızın tamamlanamaması halinde 2 yılın dolduğu tarih itibariyle adaylığınızın kaldırılması (adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinizde memuriyetle bağdaşmıyacak durumunuz ya da görevinize devamsızlığınızın tespit edilmemesi, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmanız şartıyla) gerektiğini, adaylık eğitimlerinizin de bilahare tamamlatılması gerektiğini değerlendiriyoruz. Aksi durumda yargıya başvuru hakkınız bulunmaktadır.

BENZER SORULAR
19.07.20212008 Ekim sonrası memurluğa başlamış olan ziyaretçimizin soruları ve cevaplar
15.03.20202008 yılı Ekim öncesi sigortalı çalışmanın emekliliğe etkisi nasıl olur?
26.04.2018Memur vhki emekli maaşı neden aynı oluyor?
29.04.2017Memur emeklisi eş ve çocuk yardımından faydalanabilir mi?
24.04.2015İsteğe bağlı sigortalı olan memur nasıl çalışmaya başlayabilir?
14.08.2014Öğretmenin primi kaç gün yatmaktadır?
02.04.2014Sağlık personeline ödenen ek özel hizmet tazminatından SGK primi kesilir mi?
25.01.2010Emekli olduktan sonra, 2 yıllık yüksek okulu bitiren memurun derecesi değişir mi?
05.10.2008Açıktan vekil olarak çalışmış olanlar sosyal güvenlik bağlamında eski memur mu sayılır?
31.03.2008Doğum iznine ayrılan memur, aylıksız izin dönemi emeklilik keseneklerini sonradan ödeyebilir mi?