399'a tabi sözleşmeli iken 4/B'ye geçenlerin yıllık izinleri devredilir mi?

04/07/2017 23:24:00
Yazdır

Soru

Merhabalar;

3 yılı aşkın süredir 399 Sözleşmeli personelim. Bir Bakanlığın alımıyla 4b Mühendis kadrosuna tercih yapıyorum.

399'dan 4b'ye geçtiğimde burada 2017 yılı için hak ettiğim yıllık iznimin kalanlarını geçtiğim kurumda kullanabilir miyim?

2017'den hiç yıllık iznim kalmasaydı 4b'ye geçtiğimde ne zaman yıllık iznimi kullanabilirdim?

İyi çalışmalar dilerim.

Cevap

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesinde "(b) bendi dışında kalan sözleşmeli personel, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeldir. (Bunlar bu Kanun Hükmünde Kararnamede sözleşmeli personel olarak geçecektir.) Sözleşmeli personel işin niteliğine göre yılın veya günün belirli sürelerini kapsamak üzere kısmi zamanlı da istihdam edilebilir." hükmü 21. Maddesinde "Sözleşmeli personelden hizmeti 10 yıla kadar olanlara (10 yıl dahil) yılda 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara yılda 30 gün ücretli izin verilir. Yıllık izin verilmesine esas hizmetin tespitinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süreleri ile askerlik hizmeti gözönüne alınır. Bu şekilde hizmet süresi bir yıldan az olanlar ile kısmi zamanlı istihdam edilenlerden bir yıldan az süreli sözleşme yapılanlara (yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçirilenler hariç) yıllık izin verilmez. Yıllık izinler, teşebbüs veya bağlı ortaklığın uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinler müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer." hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1. maddesinde "Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır." Hükmü 4. maddesinde, "B) Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir." hükmü bulunmaktadır.

Kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personel 399 sayılı KHK'a tabi olarak çalışmaktadır. Bunlar hakkında özel hüküm varsa 657 uygulanmaktadır, bunun dışında 399 sayılı KHK'a tabidirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) bendi uyarınca çalışan sözleşmeli personel 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde çıkarılan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a tabi olarak çalışmaktadır. Bunlar hakkında özel hüküm varsa 657 uygulanmaktadır, bunun dışında Esaslara tabidirler.

Esasların 9. maddesinde "160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumlarda Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir." hükmü bulunmaktadır.

Her iki durumda da genel anlamda sözleşmeli personel olsanız da farklı mevzuata tabi şekilde çalışacaksınız ve mevzuatta sözleşmeli statüler arasında yıllık izin devrine imkan veren bir hüküm de bulunmamaktadır.

Sonuçta 399'a tabi sözleşmeli personel iken 2017 yılı için hak ettiğiniz yıllık izinlerden kalanları 4B olarak geçtiğiniz kurumda kullanamayacağınızı düşünüyoruz.

Ancak, 4B ye geçtiğinizde, 3 yıllık 399 sayılı KHK'ya tabi hizmetinizin yıllık izninizin tespitinde hesaba katılacağını, sonuçta 2017 yılı için 20 günlük yıllık izin hakkınızın bulunacağını değerlendiriyoruz.

Bu soru 3,613 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?