Göreve başlamadan ya da atanmadan askere gidersem hakkım saklı kalır mı?

22/11/2017 20:02:00
Yazdır

Soru

Merhabalar.

Eylül ayında tecilim sona erdi ve gerekli işlemleri yaptırdım, Aralık ayında askere gideceğim belli oldu. Sevk tarihleri 13-15 Aralık arası. Bu yıl içerisinde Komutanlığın 657'ye tabi devlet memuru alımı ilanına başvurmuştum, güvenlik soruşturmaları devam ediyordu ve birkaç hafta önce telefon aldım, atamamın yapılacağını öğrendim. Sorum şu;

Göreve başladıktan hemen sonra örneğin 3 gün sonra askere gidebilir miyim ve dönüşünde kadrom lehime saklı kalır mı?

Diyelim ki bu süre içinde atamam yapılamadı ve askere gittim, devamında atamam yapıldı, hak kaybım olur mu ?

Teşekkür ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. Ve 63. Maddeleri:

"İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

Yukarıdaki süreler;

1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

tarihinde başlar."

"Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamıyanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar."

657 sayılı Kanunun 83. Maddesi:

"Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar. Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca gözönünde bulundurulur."

657 sayılı Kanunun 108. Maddesi:

"G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır."

Danıştay 2. Dairesinin E:2014/7231 Kararında:

"Olayda, davacı göreve başlayamamış ise de; Anayasanın 72. maddesinde hak ve ödev olarak belirlenen vatan hizmetinin, 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nda öngörülen sürede ve şekilde tamamlama zorunluluğu karşısında Anayasal bir yükümlülük olan askerlik hizmetinin ifa edilmesi sebebiyle göreve başlayamamanın meşru ve haklı bir mazeret olarak kabul edilmesi gerekirken atama kararnamesinin iptal edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır."

Danıştay 12. Dairesinin E:1995/10371 Kararında:

"Olayda, zorunlu bir devlet hizmetinin ifası ve uzaması nedeniyle atandığı yerde göreve başlayamadığını, askerlik görevini yaptığına ilişkin belgeyi eklemek suretiyle dilekçesiyle davalı idareye bildiren davacının, kazandığı sınavın saklı tutulması ve askerlik görevinin bitiminde atandığı göreve başlatılması gerekirken askerlik hizmetinin diğer zorlayıcı sebeplerle aynı nitelikte olduğu kabul edilerek hakkında 657 sayılı Yasanın 63. maddesi hükmü uygulanmak suretiyle atama onayının iptal edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığından"

Benzer çok sayıda daha Danıştay kararı mevcuttur.

Atamanız yapılıp göreve başladıktan sonra: Askerlik sebebiyle aylıksız izne ayrılmayı talep ederseniz, belirli bir süre görev yapma şartı aranmaksızın 108/G ye göre aylıksız izin verilecektir.

Atamanız yapılmadan askere gitmeniz halinde: Atama işlemleriniz devam edecek, ancak mazeretiniz olduğundan göreve başlamanız askerlik dönüşünde olacaktır.

Sonuçta her iki durumda da hak kaybınızın olmayacağını düşünüyoruz.

Bu soru 7,003 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?