Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3855/esinin-zorunlu-gorevi-sebebiyle-izinli-olanlar-aile-yardimi-alabilir-mi.html
Yazdırılma Tarihi : 23 Nisan 2019 Salı 07:42

Eşinin zorunlu görevi sebebiyle izinli olanlar aile yardımı alabilir mi?

28/01/2019 07:19:00
Yazdır

Soru

Bir üniversitede 657 sayılı kanuna tabi kadrolu memur olarak çalışmaktayım eşimin zorunlu şark görevi sebebiyle 657 sayılı kanunun 72. maddesi uyarınca izine ayrıldım. bulunduğumuz bölge 1. öncelikli kalkınma bölgesi olduğu için maaşımın yüzde ellisini almaktayım. 72 maddede yazan aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonra yüzde ellisi ödenir denildiği için sadece bunların karşılığı maaşımı almaktayım fakat çocuklar benim üstümde olduğu için çocuk parasını alamamaktayım. eşim bayan ve 657 sayılı kanunun 203. maddesinde karı ve kocanın her ikiside memur ise sadece erkeğe ödenir denilmekte bu sebeple iki çocuğumun için yatan çocuk parasını nasıl alırım. 203 maddede ayrıca aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz ödenir ve borç için haczedilemez denmekte bu konuda ne düşünüyorsunuz. iyi çalışmalar.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72. Maddesi:

"Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.

Bu suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının, eşleri;

a) Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara %60'ı,

b) Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara %50'si,

c) Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara %25'i,

kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.

Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır.

Yukarıda sayılanların kadroları eşlerinin görevlendirme süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, bu süre memuriyet boyunca 4 yılı hiç bir surette geçemez. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. Ancak ücretsiz izin verilenlerin bu sürelerinin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay kendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına yatırılması gerekir."

657 sayılı Kanunun 202. ve 203. Maddeleri:

"Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.

Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir."

"Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklariyle birlikte ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.

Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez."

Sayıştay kararına göre memurun ücretsiz izinli olduğu dönemde kadro ile ilgisi devam etmekte olduğundan ve bu süre içinde aylık ödenmediğinden, memur olan diğer eşe aile yardımı ödenmesi mümkündür. Yani ücretsiz izinde olsaydınız sayıştay kararına göre eşinize aile yardımı ödenebilecekti.

Ancak 72. Maddeye göre izinli sayılıyorsunuz ve aylık ve diğer ödemelerinize karşılık olarak , aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının %50'si ödeniyor. Bu şekilde kanunen tek bir ödeme yapılması aile yardımının vergi ve kesintiye tabi tutulması ya da borç için haczedilmesi olarak değerlendirilmeyecektir.

Sonuçta size yapılacak tüm ödemelere karşılık kanunda özel bir ödeme belirlendiğinden izinli sayıldığınız dönemde ayrıca eş ve çocuk yardımı alamayacağınızı düşünüyoruz. Eşlerden ikisi de memur olanlar için aile yardımı kocaya verildiğinden eşinize de ödeme yapılması mümkün gözükmüyor.

BENZER SORULAR
25.03.2019Eşi kısmi zamanlı (part time) çalışan memura aile yardımı verilir mi?
12.03.2019Bildirimdeki sorunlar nedeniyle alamadığım aile yardımını geriye dönük alabilir miyim?
28.01.2019Eşinin zorunlu görevi sebebiyle izinli olanlar aile yardımı alabilir mi?
10.10.2018Eşi evde bakım ücreti alan memur aile yardımı ödeneği alabilir mi?
20.09.2018Bedelli askerlik yaptığım ay eşim eş (aile) yardımı alır mı?
24.08.2018Belediyede sözleşmeliyim aile yardımı alamaz mıyım?
25.07.2018Doğum yapan memur hangi ödemelerden yararlanır?
08.01.2018Tayin olunca aile yardımı bildiriminin yenilenmesi zorunlu mudur?
29.11.20174B Sözleşmeliler çocuk yardımı alır mı?
12.11.2017Geçici iş göremezlik ödeneği alan eşim için aile yardımı alabilir miyim?