Bakanlık müşaviriyken 703 ile araştırmacı yapılanlar müdür yardımcısı özlük haklarını alabilecek mi?

03/02/2019 03:31:00
Yazdır

Soru

Merhabalar,

Bildiğiniz gibi Araştırmacı maaşları 2014 yılında çıkarılan 6525 sayılı kanunla müdür yardımcısı maaşına eşitlenmişti. Bu durumda 1. derecedeki Araştırmacının özel hizmet oranı 125, ek ödemesi oranı 165'e yükseltildi. (Müdür yardımcısında olduğu gibi)

Bakanlık Müşaviri kadrosunda iken 703 sayılı KHK ile Araştırmacı olanlara hangi ek ödeme ve özel hizmet oranları uygulanacak?

Cevap

375 sayılı KHK:

"Geçici Madde 11 - Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunup; kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması veya kapatılması, özelleştirme uygulamaları kapsamında ilgili kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliklerinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle 657 sayılı Kanuna tabi "Araştırmacı" unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanların, bu kadroda bulundukları sürece, anılan Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenmekte olan zam ve tazminatları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödemelerinin belirlenmesinde, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan aynı dereceli "müdür yardımcısı" kadro unvanı için öngörülmüş olan zam ve tazminatlar ile ek ödeme oranları esas alınır."

703 sayılı KHK ile gelen madde:

"Geçici Madde 33 - Bu maddenin yayımı tarihine kadar, bakanlık müşaviri kadrolarına atanmış veya çeşitli kanun, kanun hükmünde kararname veya diğer mevzuat hükümlerine göre bakanlık müşaviri veya müşavir kadrolarına ya da diğer şahsa bağlı yönetici veya müşavir/danışman kadro veya pozisyonlarına atanmış sayılıp da bu maddenin yayımı tarihinde anılan kadro veya pozisyonlarda bulunmakta olanların görevleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bunlardan;

a) Daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlilikleri aynı veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlarda bulunanlar daha önceki bu kadro veya pozisyonlarına,

b) (a) bendi kapsamına girmeyenler, yönetici kadro ve pozisyonları dışında daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara,

ilgili kurumlarca bir ay içerisinde atanır.

Birinci fıkrada sayılanlardan, anılan fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına girmeyenler görev yaptıkları kurumların araştırmacı kadrolarına atanmış sayılır. Atama işlemi gerçekleşinceye kadar bunların almakta oldukları her türlü ödemelerin görev yaptıkları kurum tarafından yapılmasına devam olunur.

Bakanlık müşavirliği kadrolarında bulunmakla birlikte mali haklarını 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesine göre almaya devam edenler hariç olmak üzere, bu fıkra kapsamında atananlara mali hakları, atandıkları söz konusu kadrolarda bulunmaları kaydıyla atandıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren ikinci yılın sonuna kadar fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç, önceki görevlerine ait ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilir."

Geçici 11. Madde, müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunup; 657 sayılı Kanuna tabi "Araştırmacı" unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanlara araştırmacı kadrosundayken müdür yardımcısı seviyesinde özlük hakları verileceğini düzenliyor. Bu durum maaşlarda önemli şekilde iyileştirme sağlıyor.

Sonuçta, bakanlık müşaviri iken 703 sayılı KHK geçici 33. maddeyle araştırmacı kadrolarına atananlara 2 yıl boyunca bakanlık müşaviri maaşı verileceğini sonrasında araştırmacı maaşı verileceğini düşünüyoruz.

Ancak bu kişiler araştırmacı kadrosuna müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerdeyken değil bakanlık müşaviriyken atandığından bizce bunlar için geçici 11. Maddede uygulanmayacaktır. Yani ikinci yılın sonunda "müdür yardımcısı" seviyesinde maaş (ek ödeme ve özel hizmet tazminatı) alamayacaklarını düşünüyoruz.

Bu soru 14,670 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Otoyollarda, 120 olan hız sınırı, sizce yükseltilmeli mi?