Sözleşmeli personel uzlaştırmacı olabilir mi?

27/05/2019 20:53:00
Yazdır

Soru

Merhaba, 4/b sözleşmeli mühendis olarak görev yapmaktayım. Kamu Yönetimi mezunuyum. Uzlaştırmacılık şartlarından olan eğitim ve sınav şartını geçersem; sözleşmeli personel iken Uzlaştırmacı olarak görev yapmama engel bir durum var mıdır?

Bilgilendirirseniz sevinirim. İyi çalışmalar.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4B maddesi:

"Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Cumhurbaşkanınca belirlenir."

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 8. Maddesi:

"Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz. (Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç.)"

5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun "Uzlaştırma" başlıklı 253. Maddesi:

"Her Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde uzlaştırma bürosu kurulur ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı ile personel görevlendirilir. Uzlaştırmacılar, avukatların veya hukuk öğrenimi görmüş kişilerin yer aldığı, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen uzlaştırmacı listelerinden görevlendirilir.

Uzlaştırmacıların nitelikleri, eğitimi, sınavı, görev ve sorumlulukları, denetimi, eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşların nitelikleri ve denetimleri ile uzlaştırmacı sicili, uzlaştırmacılar ve eğitim kurumlarının listelerinin düzenlenmesi, .. uygulamaya dair diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48. Maddesi:

"(3) Uzlaştırmacı siciline kaydedilebilmek için;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Tam ehliyetli olmak,

c) Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,

ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,

d) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamak,

e) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,

f) Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak ve yazılı sınavda başarılı olmak,

g) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da geçici olarak yasaklanmamış olmak,

gerekir.

(4) Sicile kayıt için başvuruda bulunacak kişinin fiilen yürütmekte olduğu asıl mesleğinin ilgili mevzuatında, uzlaştırma faaliyetini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamalıdır."

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 38. Maddesi:

"(1) Uzlaştırmacı tarafından zorunlu yol giderleri dahil olmak üzere yapılan masraflar, ilgili yıl Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirlenen miktarın alt sınırını geçmeyecek şekilde ayrıca ödenir.

(2) Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri, yargılama giderlerinden sayılır ve bu giderler ilgili ödenekten karşılanır.

(3) Uzlaştırmanın gerçekleşmemesi halinde uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri hakkında Kanunun yargılama giderlerine ilişkin hükümleri uygulanır.

(4) Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri Devlet Hazinesi tarafından karşılanır.

(5) Uzlaştırmacının çalışması karşılığında ücret talep etmediği hallerde bu madde hükümleri uygulanmaz."

Sonuçta uzlaştırmacılık, ücret karşılığı yürütülen bir görev gibi gözükmektedir. Sözleşmeli personelin (kısmi zamanlılar hariç) dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapması yasaklandığından uzlaştırmacılık faaliyeti de yürütemeyeceğini düşünüyoruz.

Ancak karşılığında ücret talep edilmemesi halinde amirlerden izin alınarak mesai saatleri dışında bu faaliyetin yürütülmesinde bir engel gözükmüyor.

Bu soru 13,523 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?