Başka kurumda geçici görevli personele sosyal denge tazminatı ödenir mi?

07/07/2019 19:05:00
Yazdır

Soru

Sayın yetkili bir ilçe belediyesinde memur olarak görev yapıyorum. Şehrin en büyük mülki idare amiri Vali oluruyla Valilik bünyesinde geçici görevle çalışmaktayım. her ay normal yatan maaşım bu ay geçici görevdekilere sosyal denge tazminatı artık verilmiyor şeklinde şifaen bir açıklama ile ödenmedi. Sendika yetkililerine ulaşamıyorum. Ancak benim savunmam nerede olursam olayım sonuçta aynı ile ve devlete hizmet ettiğim yönünde, sizin cevabınızı da merak ediyorum. Ayrıca geçen yılda geçici görevlilere ramazan bayramı adıyla verilen yardımlardan yararlanamazlar şeklinde verilmedi. cevabınızı merakla bekliyorum.

Saygılar

Cevap

375 sayılı KHK:

"Ek Madde 15- Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir. Sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında anılan Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle belirlenir."

4688 sayılı Kanun:

"Mahalli idarelerde sözleşme imzalanması

Madde 32 -27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz. Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez. Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabilir. Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz."

Sosyal denge sözleşmesi yapmak ve personele tazminat ödemek belediyenin, il özel idaresinin takdirindedir.

Sözleşme yapılması halinde personelin ödeme alabilmesi için kanuni şart, personelin belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilmesidir.

Bu kanuni şartı taşıyanlara tazminatın verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir.

Belediye ya da il özel idaresinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilmekteyken başka kuruma geçici görevlendirilen personelin sosyal denge tazminatı almasına kanunen bir engel bulunmadığını görüyoruz.

Ancak belediyeler ya da il özel idarelerinin sosyal denge sözleşmelerinde, tazminat ödemesi için fiilen çalışma şartı getirebileceklerini düşünüyoruz. Bu durumlarda şartları taşımayan personele ödeme yapılamayacaktır.

Konuyla ilgili haberimiz için tıklayınız.

Bu soru 1,921 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR