Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/4069/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 18:13

Kadroya geçen 3+1 sağlıkçıların mazerete bağlı tayinleri yapılır mı?

13/06/2020 15:56:00
Yazdır

Soru

663 Sayılı KHK'nin 45/A maddesi kapsamında 3+1 sözleşmeli olarak Sağlık Bakanlığında çalışmaktayım. 3. senem doluyor ve kadroya geçiyorum. Mazerete bağlı tayinlerden yararlanabilir miyim?

Cevap

İlk uygulamaya girdiği tarihte 4 artı 2 olan, sonrasında 3 artı 1 olarak güncellenen sözleşmeli sağlık personeli istihdamında 3 yıllık sürenin dolmasıyla birlikte memur statüsüne geçişler başladı. Bu sistemde sözleşmeli olarak 3 hizmet yılını tamamlayan personel aynı unvanlarla memur kadrolarına geçirilmekte, memur kadrosunda aynı görev yerinde bir yıl daha görev yapmak suretiyle kanunda öngörülen süreyi tamamlamakta, sonraki süreçte memur stasütünde görev yapan personelin tabi olduğu mevzuata tabi hale gelmektedir.

Konuya ilişkin düzenlemenin yer aldığı 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesinde, "(1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilir.

(2) Bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile atanabileceği gibi pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre KPSS puanı esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla da atama yapılabilir. Sözlü sınav ve yerleştirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilir.

(4) Sözleşmeli sağlık personelinden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz..." denilmektedir.

Bu hükümlerde düzenlenen sözleşmelilik kadroya geçiş garantili 4/B statüsüdür. Hak ve yükümlülükleri, çalışma koşulları bakımından yukarıda yer verilen madde hükmünde yer alan hükümler dışında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara tabidir. 45/A maddesi; memurların yer değiştirmesinde uygulanan aile birliği mazereti, sağlık mazereti ve can güvenliği mazeretinden sadece ilkini dikkate almış, eş durumuna bağlı tayin konusunda hüküm ihdas etmiştir. Bu şekilde özel bir kanuni düzenleme olduğu için ilgililer hakkında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan eş durumuna ilişkin hükümlerin uygulanması da mümkün değildir. Nitekim bu konuda Sağlık Bakanlığınca 45/A maddesine tabi personelin eş durumuna bağlı yer değiştirmelerine ilişkin Usul ve Esaslar yürürlüğe konulmuştur.

Üç yıllık süreyi tamamlayıp memur kadrolarına geçirilen personel aile birliği mazeretine bağlı tayin isteyebilecek mi? Kadroya geçişler yeni başladığı için bu soru ilk defa gündeme gelecektir. 45/A maddesi üç yıllık sözleşmelilik süresi içinde eş durumuna bağlı tayin hakkına yer vermiş, aynı yerde 1 yıl memur kadrosunda çalışma süresi içinde tayin hakkı konusunda bir hükme yer vermemiştir. Mezkur Usul ve Esaslarda da bu konuda hüküm bulunmamaktadır. Bu konuda Sağlık Bakanlığının nasıl bir uygulama yapacağını bekleyip görmek gerekiyor.

Ancak, kadroya geçişle birlikte personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenen Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamına girmekte, Bakanlıkta aynı sınıftaki personelin tabi olduğu mevzuata tabi hale gelmektedir. 657 sayılı Kanunun 17. maddesinde memurların hakları arasında uygulamayı isteme hakkına yer verilmiş, memurların, bu kanun ve diğer mevzuata göre tayin ve tesbit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahip olduğu hüküm altına alınmıştır.

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği söz konusu hizmet sınıfında görev yapan personelin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir. Yönetmeliğin 19. maddesinde sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği, 20. maddesinde aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği, 21. maddesinde ise can güvenliği ve olağanüstü durumlarda yer değişikliğine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Yönetmeliğin 18. maddesinde, personelin mazeretlerini belgelendirmesi ve talebi üzerine bölgelerindeki veya hizmet gruplarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirebileceği, müracaatların gerekli belgelerle birlikte personelin kadrosunun bulunduğu il müdürlüğüne yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Sonuç olarak konu hakkında Sağlık Bakanlığınca nasıl bir uygulama yapılacağını beklemek gerekmekle birlikte, 3 yıllık sözleşmelilik döneminde verilmiş bir hakkın kadroya geçişle birlikte ortadan kaldırılamayacağını, kadroya geçen sözleşmeli personelin sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı kapsamındaki personel olarak bu sınıftaki diğer personelin sahip olduğu haklardan mahrum edilemeyeceğini, bu kapsamda üç yıldan sonra başlayan bir yıllık dönemde aile birliği ve diğer mazeretleri olan personelin gerekli belgelerle birlikte il sağlık müdürlüğüne başvurmasının uygun olacağını değerlendirmekteyiz.

BENZER SORULAR
02.02.20215434'e tabi memur göreve başladıktan sonra engelli olursa nasıl emekli olabilir?
22.12.2020Yurt dışında geçen süreler ve engelli emekliliği
28.11.2020Engelli memur, 2 yıl hapis cezası alırsa, 15 yıl ile emekli olma hakkını kaybeder mi?
31.10.2020Engelli heyet raporu alan vergi indirimi ve emeklilik için ne yapmalı?
14.04.2020Doğuştan engelli memur, ne zaman emekli olur?
09.04.2020Hangi engelli memurlar için emekli olurken yaş şartı aranmaz?
14.03.2020Göreve girişteki engellilik oranının değişmesi engelli emekliliğine engel midir?
26.02.2020Memurluğa başladıktan sonra, % 48 doğuştan engelli olduğu tespit edilen memur nasıl emekli olur?
14.02.20201 yıl süreli alınan engelli raporu, memuru emekli eder mi?
18.01.20202004 sigorta girişli, 2011 yılında memur olan % 45 engelli memur nasıl emekli olabilir?