Vekil memurlar, asaleten başka bir kuruma atandığında muvafakat alır mı?

10/09/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

merhaba. Ben belediyede vekil memur ( 657 kanununun 86. maddesine göre ) olarak işe başladım.10 Ağustos 2005 KPSS yerleştirmesi ile Karayollarının mühendislik kadrosunu memur olarak kazandım. Belediyeye vekil memurluktan ayrılmak için dilekçe verdim. Dilekçem kabul edildi ve 657 sayılı kanunun 94.maddesi gereğince belediyede kaydım 20 Ağustos 2005 tarihinde kapatıldı.

Vekil memurluktan asil kadroya atanmada bu şekilde bir sorun olur mu? Vekil memurların istifalarında yeniden KPSS ile memur yerleştirilmelerinde 6 aylık veya 1 senelik bekleme süreler var mıdır? Varsa nasıl hareket edilmelidir. Muvafakat olayı geçerlimidir. Geçerli ise nasıl alınmalıdır. Bu konuda aydınlatırsanız çok seviniriz.

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu devlet memuru statüsüne asil veya aday memur atananlara ilişkin hükümler dışında 86 maddede vekaleten atanmaya ilişkin hükümlere yer vermiş bulunmaktadır. Anılan 86 ncı maddede "Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.
Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.
Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara açıktan vekil atanabilir.
Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.
Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir.
" denilmekte olup, vekalet görevinin fiilen yapılması şartı başlıklı174 ünü maddesinde "Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır." ve vekalet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler başlıklı 175 inci maddesinde de "Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146 ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.
Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.
88 inci maddeye göre ikinci görev verilen memurlara, bu görevleri karşılığında aylık ödenebilmesi için boş bir kadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi gerekir. Bu şekilde görevlendirilenlere, görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi ödenir. Ancak, baştabip ve baştabip yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde kadro şartı aranmaz ve bu hizmetleri yürütenlere almakta oldukları aylığın üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir.
Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir."
hükümleri yer almaktadır.

657 sayılı Kanununda diğer hükümlerinden hangilerinin uygulanacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Vekil olarak atanmış olan memurların ÖSYM'ce yapılan KPSS yerleşmelerinde yerleşmiş olmaları halinde asil veya aday memurlara uygulanmakta olan çekilmiş ve çekilmiş sayılan devlet memurlarının yeniden atanmalarına ilişkin 657 sayılı Kanunun 97 maddesinde düzenlenen bekleme sürelerine tabii olmaksızın memur kadrolarına aday olarak atanmaları mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun memurların bir kurumdan diğer kuruma nakilleri başlıklı 74 üncü maddesinde yer alan "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.
Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.
Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.
13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.
" hükmü yer almakta olup, anılan hüküm memurlara ilişkindir. Aday memurlar mezkur kanunun 54 üncü maddesi, hükmü uyarınca nakilleri yapılmamaktadır. Anılan 74 üncü madde hükmünün vekil memurlara uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Kurumlar arası muvafakat alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Bu itibarla, kurumlar arası muvafakat almaksızın ve bekleme süresine tabii olmaksızın ÖSYM'ce yerleştirildiğiniz yere aday memur olarak atanıp göreve başlamanızda yasal bir engel bulunmamaktadır.

Bu soru 26,173 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam