10 gün göreve gelmeyen akademik personelin görevine son verilir mi?

07/11/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

Üniversitede okutman olarak çalışmakta iken görevime 10 günden fazla süre ile gelmediğim gerekçesiyle, devlet memurları kanununun 94.maddesi uyarınca, savunmam dahi alınmadan müstafi sayıldım.Bu durum hukuki midir?

Cevap

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 20'nci maddesinde "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "çekilme" başlıklı 94 üncü maddesinde "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. (Ek: 31.7.1970- 1327/75 md.) Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.
Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.
Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler.
" hükmü yer almaktadır.

Devlet memurunun yazılı müracaatı olmaksızın çekilme isteğinde bulunmuş sayılabilmesi için
1- Mezuniyetsiz (izinsiz)
2- Kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin kesintisiz 10 gün süre ile terk edilmesi gerekmektedir.

Devlet memurunun görevi terkin izinli olduğu veya mücbir sebebe dayandığı belgelendirmesi halinde idarenin çekilme işlemini iptal etmesi gerekmektedir. İdare Mazereti kabul etme yönündeki takdir yetkisi iyi niyet kuralları içinde kullanması gerekmektedir. Takdir yetkisini kullanma yönünde idari işlemin dava edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Dolaysıyla 10 gün göreve gelmediğiniz için hakkınızda çekilme işlemi tesis edilmesinde bir yanlışlık bulunmamaktadır.

Bu soru 18,040 defa okundu. 11 Yorum yapıldı
YORUMLAR