VHKİ, hangi görevleri vekaleten yürütebilir?

15/05/2007 00:29:00
Yazdır

Soru

Selam
Öncelikle her konuda biz memurları aydınlattığınız için teşekkür eder devamını dilerim.
Ben bir kamu kuruluşunda veri hazırlama ve kontrol işletme memuru olarak görev yapmaktayım. Sizden öğrenmek istediğim.

Ben kaç işi vekâleten yürütebilirim? Şuanda bana verilen görev vekâletler
1- Evlenme işlerine vekâlet
2- Mutemetlik
3- Muhasebeciye yardım etmek
4-Satın alma
5-Gerçekleştirme görevlisi; verilmiştir
Ben bunların hepsini yapmaya kanunen mecbur muyum? Beni bu konuda aydınlatırsanız size çok teşekkür eder görevinizde başarılar dilerim. Mail bekleyeceğim kısa zamanda olursa sevinirim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Memurun Başka Sınıfta ve Derecesinin Altında Bir Görevde Çalıştırılamayacağı başlıklı 45 inci maddesinde "Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz." denilmektedir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 86 maddesinde vekalet, 87 ve 88 inci maddelerinde maddesinde ikinci görev ve 89 uncu maddesinde ders görevi düzenlenmiş bulunmaktadır.

Ayrıca, mezkûr Kanunun 10 ve 11 inci maddelerinde

"Amir Durumda Olan Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları:
Madde 10- Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar.
Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.
Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.

Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları:
Madde 11- Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.
Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.
Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır."
denilmektedir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde;
1- Genel idare hizmetler sınıfında yer alan Veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosunda görevli devlet memuruna 657 sayılı Kanunun 86 maddesi hükmü uyarınca genel idare hizmetler sınıfında yer alan evlendirme memuru kadrosu vekaleten verilmesine engel bir husus bulunmaktadır.
2- Devlet memurunun görevlerinin yanında hizmet gereği olarak genel idare hizmetler sınıfında bulunan mutemetlik, satın alma ve gerçekleştirme görevlisi görevlerini yapmak üzere görevlendirmesi mümkün bulunmaktadır.
3- Dolu bir kadro olan muhasebecinin yürütmesi gereken görevlerini yapmak ve ona yardım etmek üzere görevlendirme yapılması ise mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.
4- Amirlerin memurları görevlendirirken kanun tüzük ve yönetmelik ilkeleri ile birlikte eşitlik ilkelerine riayet etmek zorunlulukları bulunmaktadır. Bir kişiye yürüteceğinden fazla görev yükleyen iş aksamasına sebep olan amirler bu işlemlerinden sorumludurlar.

Bu soru 52,145 defa okundu. 18 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?