İsteğe bağlı emeklilik primi yatıranlar sağlık yardımı alabilecek mi?

03/06/2008 00:09:00
Yazdır

Soru

sayın yetkili iyi günler iyi çalışmalar diliyorum;
efendim ben 15 yıllık askerlik görevimden 15 mart 2008 itibariyle istifa ettim ve emekli sandığının isteğe bağlı iştirakciliğine devam etmeyi düşünüyordum. fakat yeni yasa ile isteğe bağlı iştirakçilikte değişiklik oldumu acaba... sağlık güvencesinin de olacağını söylüyorlar acaba bu konularda beni aydınlatırsanız çok sevinirim. iyi günler iyi çalışmalar diliyorum

Cevap

EN AZ 10 YIL GÖREV YAPANLAR İSTEĞE BAĞLI EMEKLİ OLABİLİR?

Halen Kamu görevlisi olarak görev yapan ve bu görevlerinde en az 10 yıl bulunduktan sonra görevlerinden ayrılanların, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı ile isteğe bağlı olarak iştirakçiliklerinin sürdürüleceği hususu, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin son üç parağrafında yer almıştır( 1).

1 EKİMDEN İTİBAREN SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ ALINMAYA BAŞLANACAK

01/10/2008 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ?5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri? başlıklı Geçici 4 üncü maddede ( 2 ) halen kamu görevlisi olanlardan isteğe bağlı iştirakçiliklerini sürdürenler ile halen kamu görevlisi olup da 01/10/2008 tarihinden sonra da ilk defa isteğe bağlı iştirakçiliğini sürdürecek olanların bu şekilde ilgi devamlarının 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacağı hükmü ile, ayrıca bu durumda olanlardan her ay emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12?si oranında ayrıca genel sağlık sigortası primi alınacağı hükmü yer almaktadır.

Buna göre, isteğe bağlı iştirakçiliğinizi sürdürmeniz halinde 5510 sayılı Kanunun söz konusu hükümlerinin uygulamaya gireceği 01/10/2008 tarihine kadar sağlık yardımından yararlanmanız mümkün olmayacak, bu tarihten sonra ise genel sağlık sigortalısı kapsamında değerlendirilmeniz mümkün olacaktır.

Buna göre, isteğe bağlı iştirakçiliğinizi sürdürmeniz halinde 5510 sayılı Kanunun söz konusu hükümlerinin uygulamaya gireceği 01/10/2008 tarihine kadar sağlık yardımından yararlanmanız mümkün olmayacak, bu tarihten sonra ise genel sağlık sigortalısı kapsamında değerlendirilmeniz mümkün olacaktır.

Bu konudaki talebinizi Sosyal Güvenlik Kurumuna yapmanız gerekmektedir.

ŞUANKİ MEVZUATA GÖRE SADECE AYLIK BAĞLANANLAR İLE BUNLARIN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU AİLE FERTLERİNE SAĞLIK YARDIMI VERİLMEKTE

Halen yürürlükte bulunan 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu maddesi yalnızca aylık bağlananlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin sağlık yardımından yararlanacaklarını düzenlemiştir.( 3)


(1 ) 5434 S.K. Madde 12 - Bu kanunla tanınan haklardan aşağıda (I) işaretli fıkrada yazılı yerlerde çalışanlardan,Türk uyruğunda olmak ve 18 yaşını bitirmiş bulunmak şartiyle, (II) işaretli fıkrada gösterilenler faydalanırlar.
?
(Ek paragraf: (17/9/2004-5234/3 md.)657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak en az on yıl çalıştıktan sonra, memurluktan çıkarılmış olanlar ile aynı Kanunun 96 ncı maddesi kapsamına girenler ve anılan Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde aranan nitelikleri kaybedenler hariç olmak üzere herhangi bir nedenle memurluktan ayrılmış olanlar, memurluktan ayrıldıkları tarihten itibaren altı ay içinde yazılı olarak Sandığa başvurmaları ve emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarını ait olduğu ay içinde Sandık hesabına yatırmaları şartıyla başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren Sandıkla ilgilendirilirler.
Sandığın diğer iştirakçileri de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olanlar ile aynı esaslar çerçevesinde bu uygulamadan yararlanabilirler. Bunların emeklilik keseneklerine, emeklilik keseneğine esas aylık, derece ve kademeleri ile ayrıldıkları göreve ilişkin ek göstergeleri esas alınır ve Sandığa emekli keseneği ödedikleri her yıl için bir kademe ilerlemesi ve eğitim durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri dereceyi geçmemek şartıyla her üç yıl için bir derece yükselmesi uygulanır. Ancak, bu süreler, tekrar Sandığa tâbi bir göreve başlayanlar için de geçerli olmak üzere emeklilik ikramiyesinin süre ve miktar yönünden hesabı ile kazanılmış hak aylıklarının tespitinde dikkate alınmaz. Bu şekilde Sandıkla ilgilendirilenler bu Kanunun uygulanmasında isteğe bağlı iştirakçi olarak kabul edilirler.
(Ek paragraf: (17/9/2004-5234/3 md.)Yukarıdaki paragrafta belirtilenlerden, toplu ya da fasılalı olarak toplam altı aydan daha fazla süreye ilişkin emekli kesenekleri ile kurum karşılıklarını süresinde ödemeyenlerin isteğe bağlı iştirakçilikleri sona erer. Sandıkla ilişkilendirilme isteğinden vazgeçtiğini yazılı olarak Sandığa bildirenlerin de isteğe bağlı iştirakçiliklerine başvuru tarihini takip eden ay başından itibaren son verilir. Diğer sosyal güvenlik kurumları ile zorunlu olarak ilgilendirilmelerini gerektirir görevlerde çalışmakta olan ya da çalışmaya başlayanlar ile diğer sosyal güvenlik kurumlarından veya Sandıktan kendi çalışmasından dolayı aylık bağlanmış olanlar isteğe bağlı iştirakçi olamazlar. Bunlardan diğer sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olarak çalışmaya başlayıp bu görevleri sona erenler de altı ay içinde yazılı olarak isteğe bağlı iştirakçi olmak üzere başvuruda bulunabilirler.


(2) 5510 S.K. GEÇİCİ MADDE 4- (Değişik: 17/4/2008-5754/68 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanuna göre; aylık, tazminat, harp malûllüğü zammı, diğer ödemeler ve yardımlar ile 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre ek ödeme verilmekte olanlara, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanunda kendileri için belirtilmiş olan şartları haiz oldukları müddetçe bunların ödenmesine devam olunur. Ancak, 5 ilâ 10 yıl arasında fiili hizmet süresi olan iştirakçilerden dolayı dul ve yetim aylığı almakta olanların, aylık ve diğer ödemeleri, bu Kanunun 32 nci, 34 üncü ve 37 nci maddelerindeki şartları haiz oldukları müddetçe devam edilir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçiliği sona erenlerden tahsis talebinde bulunacaklar ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsis talebinde bulunanlardan işlemleri devam edenler hakkında, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.
5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi olup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak çalışmaya başlayanlardan vazife malûllüğü kapsamına girenler hakkında, bu Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasına göre işlem yapılır.
Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.
Bu madde kapsamına girenlerin aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır ve bu maddenin uygulanmasında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ayrıca dikkate alınır.
?
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanların kesenek ve karşılıkları, fiili hizmet zammı ve itibari hizmet süresi karşılıkları ile %100 artış farkları hakkında 5434 sayılı Kanunun bu Kanunun yürürlüğe girmeden önceki hükümleri uyarınca işlem yapılır. Kurumlarınca bu kapsamdaki sigortalılar için her ay emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12'si oranında ayrıca genel sağlık sigortası primi ödenir. Bunlar için Kanunun 81 inci maddesinin (h) fıkrası uyarınca ödenecek ek karşılıkların hesabında, genel sağlık sigortası primi tutarları dikkate alınmaz.
?

(3 ) 5434 S.K.Geçici Madde 139 - (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 7 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
(Değişik birinci fıkra: 25/6/2003-4905/4 md.) Aşağıda sayılanlar, Kanunla düzenlenecek genel sağlık sigortası kapsamına alınacakları tarihe kadar, hastalanmaları halinde resmî veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslara göre muayene ve tedavi ettirilirler.
a) (Değişik: 21/3/2006-5473/8 md.) Emekli, adî malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlar ile emekli aylığı almakta iken özelleştirme kapsam ve programına alınan kuruluşlarda görev almaları nedeniyle 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince emekli aylıkları kesilenler,
b) (a) bendinde sayılanların 5434 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde belirtilen ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri,
c) Dul ve yetim aylığı alanlar ( Yetim aylığı alan babanın sağ olması nedeniyle yetim aylığı bağlanamayan öz ana dahil).
?

Bu soru 21,130 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Amaçtan uzaklaşıldığı için, MEB tarafından, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yapılan değişiklikleri onaylıyor musunuz?