Özelleştirme kapsamındaki kuruma işçi olarak atanacak kişi, özelleştirme halinde nakil olabilir mi?

27/08/2008 15:42:00
Yazdır

Soru

Sayın Editör. Merhaba.
Benim bir konuda yardıma ihtiyacım var. Yardım ederseniz memnun olurum.
Ben yakında TEDAŞ'da daimi işçi statüsünde idari memurluğa başlayacağım. Halihazırda TEDAŞ özelleştirilecek. Daimi işçi kadrosu olarak başvurmuştum.
Ancak bu konuda TEDAŞ Genel Müdürlüğünden net bir bilgi verilmedi. Kafam oldukça karışık.Özelleştirme sonucu kazanan şirkette kalma hakkı gibi bir şeyden söz ettiler. Acaba TEDAŞ'ta herhangi bir güvence var mıdır? Bundan sonra ne yapmalıyım. Bu konuda beni aydınlatır mısınız?
Saygılarımı sunarım.

Cevap

24/11/1994 tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 2 inci maddesinde kanunun kapsamı sayılmış bulunmaktadır. Anılan Kanunun "Kuruluşlardaki Personelin Nakli" başlıklı maddesinin 1 inci fıkrasında "Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) ilgili kuruluş veya İdare tarafından istihdam fazlası personel belirlenmesi ya da bu kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde; bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar ile iş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personel, kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasından itibaren onbeş gün içerisinde İdare tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Nakil hakkı tanınan bir kadro veya pozisyonda görev yapmakta iken İdare tarafından ihdas edilen ve iş kanunlarına tâbi olan kadrolara atanmayı kabul edenler ile kuruluş özelleştirme programına alındıktan sonra kuruluşa naklen veya açıktan atananlar bu madde ile getirilen nakil hakkından yararlanamaz. İdare, özelleştirme programındaki kuruluşlarda nakil hakkı kapsamında yer alan kadro ve pozisyonlardan boş bulunanları iptal etmeye, kadro ve pozisyonların yerini, aynı kuruluş bünyesindeki şirketler veya işyerleri arasında değiştirmeye yetkilidir. Özelleştirme programındaki herhangi bir kuruluşun personeli, İdare tarafından özelleştirilecek kuruluşlarda görevlendirilebilir ve yetkilendirilebilirler."hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm uyarınca kapsama dahil kurumlarda görevli
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışanlar(memurlar),
2- Sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar,
3- İş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan a)genel müdür,
b) genel müdür yardımcısı,
c) teftiş kurulu başkanı,
d) kurul başkanı,
e) daire başkanı,
f) müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü,
g) müfettiş ve müfettiş yardımcısı,
i) müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personelin diğer kurum ve kuruluşlara nakli düzenlenmiş bulunmaktadır.

Söz konusu açıklamadan da anlaşılacağı üzere; 4046 sayılı Kanun uyarınca özelleştirilen kuruluşlarda görevli İş Kanununa tabii işçi statüsünde idari memurluğa atanan personelin özelleştirme sonucu başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakline ilişkin düzenleme bulunmamaktadır.

Bu soru 15,790 defa okundu. 11 Yorum yapıldı
YORUMLAR