Kaldırılan il özel idarelerindeki müdürler araştırmacı atanabilir mi?

21/11/2013 00:01:00
Yazdır

Soru

Büyükşehirlerde Özel İdarelerin kapatılması neticesinde; Özel İdarelerde görevde yükselme sınavı ile Müdür olanlar, araştırmacı kadrosuna atanabilirler mi yoksa Büyükşehir belediyelerinde müdür olarak atanmasalar bile müdürlük kadrosu devam eder mi?

Cevap


12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 29 il özel idaresi kapatılıyor ve personeli aşağıda belirtilen şekilde nakilleri yapılmaktadır.

'Büyükşehir' değişikliği yasası çok şey değiştirdi

29 il özel idaresi kapatılıyor

Kaldırılan teşkilatlardaki personelin durumu
1- Kanuna göre belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden norm kadro ve ihtiyaç fazlası olanlar, ilgili belediye ve bağlı kuruluş tarafından en geç üç ay içinde valiliğe bildirilecek.
2- Komisyon, kendisine gönderilen listelerden ihtiyaç fazlası personelin tespitini yapacak ve bu çalışmayı kırk beş gün içinde tamamlayıp oluşturulan listeleri valinin onayına sunacak.
3- Vali tarafından onaylanan listeler on gün içerisinde İçişleri Bakanlığına bildirecek.
4- İçişleri Bakanlığı bu listeleri atama teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirecek.
5- Bu personelden;
a) 657 sayılı DMK'ye tabi kadrolu memurlar; Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihinden itibaren 90 gün içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilecek.
b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi kapsamındaki tam zamanlı sözleşmeli personel; ise bildirim ? Unvanı? Esas alınarak Devlet Personel Başkanlığınca 90 gün içinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli personel olarak atanacak. Bu personel yeni kurumlarında 4/B sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.
c) 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçiler; Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında unvanları belirlenecek kadrolara 90 gün içinde atanacak. Ataması yapılan işçiler tebliğden itibaren 5 iş günü içinde kurumlarında göreve başlamak zorundalar.

6360 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin(7) fıkrasında "Bu Kanunla büyükşehir belediyesine dönüşen il belediyesinin sahip olduğu her türlü taşınır, taşınmaz malları ve personeli, komisyon kararıyla ilgisine göre büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ile bağlı kuruluşlar arasında paylaştırılır."ifadesi yer almaktadır.


Anılan Geçici 1 inci maddenin 9 uncu fıkrasında ve bu fıkranın (a) alt bendinde "Bu Kanuna göre belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden norm kadro ve ihtiyaç fazlası olanlar, ilgili belediye ve bağlı kuruluş tarafından en geç üç ay içinde valiliğe bildirilir. Komisyon, ilgili idarelerden gönderilen listeleri 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesindeki oranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin gereği ile nüfus kriterlerini değerlendirmek suretiyle ihtiyaç fazlası personelin tespitini yapar. Komisyon çalışmasını kırk beş gün içinde tamamlayıp oluşturulan listeleri valinin onayına sunar. Vali tarafından onaylanan listeler on gün içerisinde İçişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığınca da atama teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu personelden;
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarındaki personel 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun değişik 22 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihinden itibaren doksan gün içinde nakledilir. Ayrıca, nakledilen personelden devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici kadrolarında bulunan personel hakkında aynı tarihteki kadro unvanları dikkate alınarak söz konusu maddenin altıncı fıkra hükümleri de uygulanır ve üç yıllık süre, devir tarihinden itibaren başlar. Ancak, 4046 sayılı Kanunun anılan maddesi uyarınca yapılacak fark tazminatı hesabında, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme dikkate alınmaz. Personel nakledildiği kurumda göreve başlayıncaya kadar eski kurumunda çalışmaya devam eder ve bu personelin her türlü mali ve sosyal hakları çalıştıkları kurum tarafından karşılanır."
ifadeleri yer almaktadır.

24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kuruluşlardaki personelin nakli başlıklı 22 nci maddesinin 2 nci fıkrasında "Nakle tâbi personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kazanılmış hak aylık derecesinden aşağı olmamak kaydıyla, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içerisinde ataması teklif edilir. 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının (özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar hariç) mevcut boş kadro veya pozisyonlarına da ihtiyaçlar doğrultusunda atama teklifi yapılabilir. Bu personelden 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personelin atama teklifleri Araştırmacı unvanlı kadrolara yapılır. Ancak (1) sayılı cetvelde yer alan, mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucunda göreve alınanların atama teklifleri, söz konusu görev unvanına uygun kadrolara yapılır. Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içerisinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur. Naklen atanan personel hakkında geçici 9 uncu madde hükümleri dikkate alınır."hükmü bulunmaktadır.

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşmeli statüsüne istihdam şekli getirilmiş, Kararnamedeki sözleşmeli personele ilişkin hükümler Anayasa Mahkemesince iptali neticesinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri personel rejiminin düzenlenmesi 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmıştır. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde istihdam şekilleri memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

Memur kadroları 399 sayılı KHK nin I sayılı cetvelinde gösterilmektedir. KİTlerde müdür unvanlı Kadrolar I sayılı cetvelde yer almaktadır.

Anılan geçici 1 inci madde hükümler ile il özel idare personelinin;
1- "Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ile bağlı kuruluşlar arasında"paylaştırılması gerekmektedir.

2- Norm kadro ve ihtiyaç fazlası olanlar, tespit edilerek maddede belirtilen usul çerçevesinde devlet personel başkanlığına bildirilmektedir.
Kadroları Norm kadro yönetmeliği ile belirlenen kurumlar için norm kadro sayıları diğer kurumlar için ise ihtiyaç fazlası olması hususu esas alınacaktır.

Norm kadro açığı varken ve bağlı kuruluşlarda da boş kadro varken ihtiyaç falası bildirme imkanı bulunmamaktadır.

3-Devlet Personel Başkanlığı da 4046 bu maddede belirtilen hükümleri çerçevesinde nakil işlemini yapacaktır.


Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde;

1- Meri mevzuat hükümlerine uygun olarak il özel idaresinde müdür kadrosuna atanmanız halinde önce "Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ile bağlı kuruluşlar arasında" paylaştırılarak atanmanız buralara atanmanızın yapılması gerekmektedir.

2-Norm kadro ve ihtiyaç fazlası olmak suretiyle İçişleri Bakanlığınca Devlet Personel Başkanlığına bildirilen müdür kadrolarına atanmış personel bu Başkanlıkca "araştırmacı kadrosuna" atanması gerekir.

3- Görevde yükselme sınavını kazanıp atanması yapılmayan personel ise kadro unvanı esas alınarak 4046 sayılı Kanunun 2, 3 ve 5 inci maddeleri hükümleri çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığınca durumuna uygun kadroya nakli yapılır.

Bu soru 19,949 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR