PTT'ye 2008 sen sonra atanan sözleşmeli özelleştirmeden nakil olmaz mı?

14/02/2014 14:23:00
Yazdır

Soru

Merhabalar;
Bilindiğiniz gibi PTT geçtiğimiz aylarda A.Ş statüsüne getirildi.
Bugün yarın özelleşir dedikodusu almış başını gidiyor.
Sizin yazılarınızdan öğrendiğimiz kadarıyla 399 sayılı kanunun II sayılı cetveline tabi memurlarda Kurumun özeleşmesi durumunda başka kurumlara nakledilmektedir.
Ancak 4046 SAYILI YASANIN 22 MADDESİ gereğince emekli sandığına tabi memurlar sadece bu haktan yararlanabileceği, 2008'den sonra işe girenlerin 5510 sayılı yasaya tabi olmaları nedeniyle bu haktan yararlanamayacağı söylenmektedir.
Konun doğrusu nedir? Bizi aydınlatırsanız seviniriz.

Cevap

24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kuruluşlardaki personelin nakli başlıklı 22 nci maddesinin 1 inci fıkrasında "Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) ilgili kuruluş veya İdare tarafından istihdam fazlası personel belirlenmesi ya da bu kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde; bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar ile iş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personel, kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasından itibaren onbeş gün içerisinde İdare tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Nakil hakkı tanınan bir kadro veya pozisyonda görev yapmakta iken İdare tarafından ihdas edilen ve iş kanunlarına tâbi olan kadrolara atanmayı kabul edenler ile kuruluş özelleştirme programına alındıktan sonra kuruluşa naklen veya açıktan atananlar bu madde ile getirilen nakil hakkından yararlanamaz. İdare, özelleştirme programındaki kuruluşlarda nakil hakkı kapsamında yer alan kadro ve pozisyonlardan boş bulunanları iptal etmeye, kadro ve pozisyonların yerini, aynı kuruluş bünyesindeki şirketler veya işyerleri arasında değiştirmeye yetkilidir. Özelleştirme programındaki herhangi bir kuruluşun personeli, İdare tarafından özelleştirilecek kuruluşlarda görevlendirilebilir ve yetkilendirilebilirler."hükmü yer almaktadır.

Anılan hükümde nakle tabi personel;
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi memurlar(I sayılı Cetvel),
- 399 sayılı HKH tabi sözleşmeli personel(II sayılı Cetvel),
- İş kanuna (4857) tabi olup toplu sözleşme yapmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı işçilerin
,
nakli yapılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmünde sözleşmeli personelin tabi olduğu sosyal güvenlik durumu hakkında bir belirleme ve bir sınırlama bulunmamaktadır.

Posta Hizmetleri Kanunu Resmi Gazete'de

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı yasalaştı

PTT'de hangi personelin ikramiyesi zamlı olacak?

9/5/2013tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu 23/5/2013 tarihli ve 28655 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

6475 sayılı Kanunun Personel Statüsünü belirleyen "Sözleşmeli personel" başlıklı 27 inci maddesinde "(1) PTT personeli, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir.
(2) Kamu Personel Seçme Sınavına katılanlar arasından seçilecek olan sözleşmeli personelin; işe alma, unvan, sayı, atama, görevlendirme, eğitim, terfi, görevde yükselme, disiplin, izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesine ilişkin hususlar Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.
(3) Sözleşmeli personelin aylık ücret, ikramiye ve diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esasları Yönetim Kurulunca belirlenir. Ancak, avukat vekâlet ücreti hariç, aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek ve diğer adlar altında yapılan bütün ödemelerin aylık ortalaması, Yüksek Planlama Kurulunca PTT için tespit edilen üst sınırı aşamaz.
(4) PTT lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan avukat vekâlet ücretlerinin dağıtılması 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılır.
(5) Sözleşmeli personel, sosyal güvenlikleri bakımından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine tabidir. Bu personele, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenir."
hükmü bulunmaktadır.

Anılan Kanunun "Mevcut personel" başlıklı Geçici 5 inci Maddesinde " (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde çalışan;
a) 657 sayılı Kanuna tabi memurların,
b) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele tabi kadrolu personelin,
c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin,
ç) İş sözleşmesi ile görev yapan işçilerin,
mevcut statüleri ile PTT'de istihdamlarına devam olunur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen personelin; avukatlık vekâlet ücreti dâhil özlük ve mali hakları aynen korunur."
hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1- 6475 sayılı kanun ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi kurulması ve mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde çalışan personelin statüleri ile şirkete devirleri düzenlenmiştir.
2-6475 sayılı kanun ile kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde yalnız idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmesi öngörülmektedir.
3- Mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde çalışan personelin yeni statüye geçişleri mevzuat çerçevesinde mümkün olabilecektir.
4-Söz konusu şirket özelleştirilmesi halinde ise mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde çalışan memur ve sözleşmeli personelden statülerini koruyanların 4046 sayılı kanunun 22 maddesi hükmü uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına nakli mümkün bulunmaktadır.
5-01/10/2008 tarihinden sonra göreve başlayan 399 sayılı Kanunun II sayılı cetveline tabi sözleşmeli personelinin sosyal güvenlik hukukuna bakılmaksızın nakilleri mümkün bulunmaktadır.
Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile (havuzdan) nakliniz yapılır.

Bu soru 14,530 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR