Banka, borçtan dolayı, mahkeme kararı olmamasına rağmen memur maaşına bloke koydurabilir mi?

10/08/2010 00:49:00
Yazdır

Soru

Maaşımı ??.BANK' tan almaktayım. ??.BANK onlara olan borcumdan dolayı maaş hesabıma bloke koymuş. Bankayla görüştüm. Blokeyi kaldırmıyorlar. Bankanın buna yetkisi var mı. Çözüm için ne yapmalıyım.

Cevap

20 Şubat 2004 tarih ve 25379 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün "Aylık ve Ücret Ödemeleri" 6 sıra no Genel Tebliği ile kamu görevlilerine aylık ve ücretlerin ödenmesi düzenlenmiş bulunmaktadır.

Anılan Tebliğin Aylıkların Bankalar Vasıtasıyla Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar bölümünün (A) bendinde "Genel ve katma bütçeli idareler ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmeleri ve fonlarda görevli memur, işçi ve sözleşmeli personelin aylıklarının bankalar vasıtasıyla ödetilmesi esastır.
İl ve ilçe merkezlerine uzak olan yerlerde faaliyet gösteren tahakkuk daireleri öncelikle bulundukları yerlerde ATM makinesi kurulması, banka şube ya da bürosu açılması gibi imkanları araştıracaklar, bunlar sağlanamadığı takdirde aylıkları maaş mutemetleri vasıtasıyla ödetebileceklerdir.
Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı iç güvenlik birlikleri ile jandarma sınır birlikleri, MİT Müsteşarlığı ile şehir merkezlerinden ve yerleşim birimlerinden uzakta konuşlandırılmış olup, bulundukları yerlerde banka şubesi bulunmayan askeri birlik ve kurumlar da personel aylıklarını mutemetler vasıtasıyla ödetebileceklerdir." denilmektedir.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretleri bankalar aracılığı ile ödenmektedir. Kamu görevlilerinin ücret ve maaşların borçları sebebiyle haciz edilmesinin belirli kuralları vardır.
9/6/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun "kısmen haczi caiz olan şeyler" başlıklı 83 üncü maddesinde "Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.
Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez." hükmü yer almaktadır.

Bir öğretmenin sadece maaşına mı haciz gelir, yoksa ek derslerine de haciz uygulanabilir mi?

Ancak kamu görevlisinin banka ile yapmış olduğu sözleşmede maaş ve ücretlere ilişkin hesabından MAHKEME KARARI ve KENDİ RIZASI ile kesinti yapılması mümkün bulunmaktadır.

Kişinin rızası olmaksızın hesabından kesinti yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;
1- Kamu görevlilerinin ücretlerinden takipli borçları sebebiyle icra iflas kanunu çerçevesinde haciz işlemi uygulanabilir.
2- Kamu görevlisinin kendi rızası olmaksızın ücret ve maaş hesabından kesinti yapılması mümkün bulunmamaktadır.
3- Bankalar ile yapılan kredi anlaşmalarında kredi tutarının ücret ve maaş hesabından kesilmesi hakkında bankaya yetki verilmektedir. Bankalar da bu yetkiye dayanarak miktara bakmadan hesaplardan kesinti yapmaktadırlar. BANKAYA ÜCRET VE MAAŞ HESABINDAN KESİNTİ YAPMA YETKİSİ PERSONEL TARAFINDAN VERİLMEKTEDİR.
Sözleşmenizde bu mahiyette bir yetki verilmemiş olması halinde bankadan kesinti yapılmamasını yazılı olarak talep edebilirsiniz. Yetkisiz yapılan kesintilerin de hesabınıza yatırılmasını talep edebilirsiniz.
Banka ile yapılan kredi sözleşmelerini dikkatli olarak okumanızı önermekteyiz.

Bankalara ilişkin şikayetlerinizi BDDK'ya yapmanız gerekmektedir.

Bu soru 27,320 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
YORUMLAR