Memurun, network marketing sistemi içinde, ürün alıp satması mümkün müdür?

04/06/2011 00:31:00
Yazdır

Soru

Sayın yetkili merhaba,
Devlet memurları kanunu ile ilgili olarak, 657 sayılı kanuna tabi bir devlet memurunun network marketing sistem dikkate alınarak ürün alması, satması, pirim alması vb. durumları arasındaki ilişki nedir? Yasak mıdır, yoksa mübah mıdır?
İyi çalışmalar

Cevap

"NETWORK MARKETİNG SİSTEM NEDİR?
Network Marketing, son yıllarda -her ölçekte- şirketlerin müşteriye daha kolay ulaşmak, kendine sadık müşteriler (çalışanlar)sağlamak kısaca ürün satışlarını arttırmak için kullanmaya başladığı etkili bir dağıtım ve kazanç sistemidir.
Network marketing sistemlerde şirketler müşterilerinin de para kazanmasını ve dolayısıyla da kendi kazançlarının artmasını hedeflemektedirler. Çünkü bu şirketler üyeleri ile büyür, üyeler de kendi çevrelerine ürünleri önererek tanıtımını yapar.
Network Marketing sektöründe yılda 200 milyar $ ciro dönmektedir. Gelecek 10 yılda bu rakamın 1 trilyon $ ı bulacağı tahmin edilmektedir.
Tarihçesi 1950lere dayanan bu sistemi kullanan şirketlerin başında konsantre ve biodegredable temizlik ürünleriyle öne çıkan Amway, gıda takviyesinde Calivita, Forever Living Products, Herbalife, Unicity, internete yönelik ürünüyle GDI, doğrudan satış(çok katlı pazarlama ya da global ismi network marketing) sektöründe en büyük ciroların gerçekleştiği kozmetik alanında ise Avon, Oriflame ve LR gibi yabancı şirketler, ülkemizden de EMS, BioBellinda, Jenerasyon A.Ş., Petra, OGC, Dione, Umut Gr. ve FARMASi INT. geliyor. Bu şirketler büyük olmalarını ve itibarını bu sisteme borçludur."

Kişiler firmaların ürünlerini pazarlamak suretiyle komisyon ve ücretsiz ürün almakta olup bu ürünleri de bedeli karşılığında diğer müşterilere satmaktadırlar. Bu işlemlerden de çoğu insan kayda değer gelir elde etmektedirler

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" başlıklı değişik 28 inci maddesinde; "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).
Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.
Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler. " hükmü yer almaktadır.

Sözkonusu hüküm ile genel olarak memurun ticaret ve gelir getirici faaliyetleri yasaklanmış olup, bu yasağın istisnaları da belirtilmiş bulunmaktadır.

Anılan hükümde devlet memurlarının Ticaret sicili Nizamnamesinin 14 üncü maddesinde "Türk Ticaret Kanununun 12 nci maddesinde tarif edilen ticarethane veya fabrikalar ile 13 üncü maddesinde tarif edilen ticari şekilde işletilen diğer müesseseler ticari işletmedir.
Bir gelir sağlamayı hedef tutmıyan veya devamlı olmıyan faaliyetlerle Türk Ticaret Kanununun 17 nci maddesinde tarif edilen esnaf faaliyeti sınırlarını aşmıyan faaliyetler ticari işletme sayılmaz." denilmektedir.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir deneceği, ister gezici olsunlar, ister bir dükkanda veya bir sokağın muayyen yerlerinde sabit bulunsunlar, iktisadi faaliyeti nakdi sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan ve kazancı ancak geçimini sağlamaya yetecek derecede az olan sanat ve ticaret sahipleri tacir değil "esnaf" sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;
1- Devlet memurlarının, mesai saatleri dışında da olsa gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları, 657/28. madde ile yasaklanmıştır.
2- Bazı firmaların ürünlerinin pazarlanması, 657/28. maddenin istisnaları içinde yer almamaktadır.
3- Devlet memuru, mesai saatinin veya mesai saati dışında, bazı firmaların ürünlerinin pazarlamasını yapması satması, bize göre 657 sayılı Kanunun 28 inci maddesindeki yasaklama kapsamına girmektedir.
4- Türkiye'de paranın takibi iyice sıklaşmaya başlamış olup Kişilerin harcamaları kira ödemeleri, kredi kartı harcamaları, eğitim giderleri, elektronik olarak takip edilmektedir. Bu çerçevede kamu görevlilerine yapılan ücret ödemeleri de bankalar aracılığı ile yapılmaktadır.
Tüm vatandaşların gelir gider dengesi sürekli takip altındadır.
5-Devlet memurların network marketing sistemi faaliyetlerine dahil olmak suretiyle gelir elde etmeleri halinde bu durum tespit edildiğinde, bize göre, 657 sayılı Kanunun disipline ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Bu soru 40,938 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR