Toplu sözleşme maddeleri için ayrıca mevzuat düzenlemesi gerekir mi?

14/06/2012 17:04:00
Yazdır

Soru

Toplu sözleşme maddeleri için ayrıca mevzuat düzenlemesi gerekir mi?

Cevap

Devlet memurların mali hakları 657 sayılı Kanunla belirlenmiştir. Bu belirlemenin dayanağı Anayasanın 128. maddesinin 2. fıkrası hükmüdür. O hüküm şu şekildedir:"Memurların ve diğer kamugörevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri,aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir."

Ancak,yapılan düzenlemede, bir kanun ile düzenlenmesine gerek olmayan bir istisna getirilmektedir.O istisna yeni metinde şu şekildedir: "Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır."

5982sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik YapılmasıHakkında Kanun için tıklayınız.

657'ninmali hükümleri kalkacak mı?

Toplu sözleşme yasasının ayrıntıları

TOPLU SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

Toplus özleşmenin kapsamı konusunda esaslı bir değişiklik yapılmamıştır. Madde metnine göre; sadece kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık veücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi,fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımıödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali vesosyal hakları üzerinde pazarlık yapılacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 4 üncü maddesinin( C) bendinde ?Geçici personel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlikhizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerinedayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret veadet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.? olarak tanımlanmıştır.

Yukarıda yer verilen 657 sayılı kanunun ve geçici personel çalıştırılmasına ilişkin BakanlarKurulu Kararı hükümleri uyarınca geçici personelin çalışma sürelerini belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir.

Geçici personelin çalışma süresi mali ve sosyal bir hak olmadığı düşünülmektedir.

Mali hak olsa idi katsayılarda ve sözleşme tavan ve taban ücretlerinde olduğu gibi toplusözleşme ile belirlenebilirdi.

Geçici personel çalıştırılmasını düzenleyen Bakanlar Kurulu kararlarının değiştirilmesi halinde çalışma süresi 11 ay 28 güne çıkarılmasının sağlanabileceği değerlendirilmektedir.

Toplu sözleşme metinlerinde toplu sözleşme kapsamında yer almayan hükümlerin bağlayıcı olmadığı düşünülmektedir. Tarafların bu hususlara toplu sözleşmelerdeyer vermemeleri gerekmektedir.

Bu soru 6,474 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.