TSK 2 yıl çalışmadan ayrılan doktorlar devlet hizmeti yükümlüğü

22/06/2012 00:03:00
Yazdır

Soru

Sorumun cevabını sitede aradım ama bulamadım. Ben askeri doktordum ve 2009 Mayıs da göreve başladım. 2010 Mayısta da firar ettim 2012 Ocak ayında TSK ile ilişiğim kesildi. Sağlık Bakanlığının açıktan atamasına başvurmak istiyorum ama 2 yıl mecburi hizmeti yapmış olmak şartı var ben bu şarta dâhil oluyor muyum?

Veya firarda geçen sürem mecburi hizmete dâhil olur mu?

İlginiz için teşekkürler. Cevabı nerden göreceğim acaba?

Cevap

7/5/1987 tarih ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa 21/6/2005 tarih ve 5371sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne ilişkin olarak düzenlemeler kanuna eklenmiş bulunmaktadır.

Anılan 3359 sayılı Kanunun ek üç üncü maddesinde ?İlgili mevzuata göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında yer alan;

Altıncı grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde 300,

Beşinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile altıncı grup ilçe merkezlerinde 350,

Dördüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile beşinci grup ilçe merkezlerinde 400,

Üçüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile dördüncü grup ilçe merkezlerinde 450,

İkinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile üçüncü grup ilçe merkezlerinde 500,

Birinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile ikinci grup ilçe merkezlerinde 550,

Birinci grup ilçe merkezlerinde 600,

Gün, Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığınca uygun görülen diğer kuruluşlarda Devlet memuru veya ilgililerin talebi halinde 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanuna tâbi sözleşmeli sağlık personeli olarak Devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler. Bu süreler ihtiyaca göre Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile kısaltılabilir. Sürelerin hesabında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise yükümlülük süresine ilave edilir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (?) (1) tıp, tıpta uzmanlık veya yan dal uzmanlık öğrenimlerini tamamlayanlar Devlet hizmeti yükümlülüğüne tâbi değildir. Ancak; Türk Silahlı Kuvvetlerinde iki yıl görev yapmadan ayrılanlara da bu madde hükümleri uygulanır. Türk Silahlı Kuvvetleri hariç, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşu adına öğrenim gören personelin bu Kanun hükümleri gereği yapacağı Devlet hizmeti yükümlülüğü, mecburi hizmet süresinden düşülür.? ve ek 4 üncü maddesinde ?Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini onbeş gün içinde Sağlık Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Diploma ve uzmanlık belgelerinin Sağlık Bakanlığınca tescil işlemlerini müteakip en geç iki ay içerisinde, Devlet hizmeti yükümlülüğü olan personel, atama yerleri ve atama işlemine ilişkin süreç internet sayfasında ilân edilir. Bu ilân tebligat yerine geçer.

Eş durumu ve sağlık mazereti nedeniyle yapılacak atamalar hariç personelin görev yerleri, tercih hakkı verilmek sureti ile kurayla belirlenir. Atama sonuçlarının internet sayfasında ilânını müteakip, gerekli hallerde belgelerini tamamlamak üzere ilgili personele yirmi gün süre verilir. Devlet hizmeti yükümlülük süresi, personelin atandığı yerde göreve katılması ile başlar. Belge ile ispatı mümkün zorunlu sebepler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanlar ile başladıktan sonra ayrılanların görev yapmadıkları gün sayısı Devlet hizmeti yükümlülük süresine ilave edilir. Ancak ilave edilen süre, atama yerine göre belirlenen asıl süreden fazla olamaz.

Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemezler.? hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca;

1- Devlet hizmeti yükümlülüğünde fiilen çalışılan süreler esas alınmakta olup, yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise yükümlülük süresinden sayılmamaktadır.

2- Türk silahlı kuvvetlerinden firarda olduğunuz sürenin devlet hizmeti yükümlülüğünden değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

3- Türk Silahlı Kuvvetlerinde 2 yıldan az çalışmanız sebebiyle siz de devlet hizmeti yükümlülüğünü icra etmeniz gerekmektedir.

4- Devlet hizmeti yükümlülüğü atama yerleri ve atama işlemine ilişkin süreç internet sayfasında ilân edilmektedir. Siz devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmak üzere Sağlık Bakanlığına müracaat etmeniz gerekmektedir.

5- Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemezler.

Bu soru 10,252 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?