Atama onayında 5525 yazmayan 28 Şubat dönemi mağdurları

30/10/2012 07:21:00
Yazdır

Soru

Değerli memurler.net yetkilisi

2001 28 şubat sürecinde disiplin sebebiyle görevime son verildi. 2006 yılında çıkan disiplin affından yararlandım. 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 40 ıncı maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 44 üncü maddesinden faydalanmam istediğimde sosyal güvenlik kurumu atama onayımda disiplin affına ilişkin husus belirtilmediğinden başvurumu kabul etmiyor ne yapabilirim lütfen yardımcı olun.

Teşekkürler.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinin ( E) bendinde ?E - Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.? Devlet memurluğundan çıkarma cezasını olarak tanımlamış bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 22/06/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca ?? memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.? Disiplin cezam bütün sonuçları ile birlikte af edilmiştir.

5525 sayılı kanun uygulamasını göstermek üzere 19/07/ 2006 tarihli ve 26233 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Disiplin Cezalarının Affı hakkındaki 2006/1 sayılı Genelgede;?b) 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri ile 69 uncu maddesi gereğince verilmiş yer değiştirme veya meslekten çıkarma cezaları,

dışında kalan disiplin cezaları af kapsamına girmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (E) bendinde sayılan fiil ve hallerden dolayı veya tüzük ve yönetmelikleri gereği görevlerine son verilen personelin işledikleri fiil ve hallerin 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde sayılan suçlardan olmaması durumunda yeniden göreve alınmalarına mani hal ortadan kaldırılmış olmakla birlikte, Devlet memurluğundan ya da meslekten çıkarılanlar ile sözleşmesi feshedilenlerin herhangi bir kuruma müracaatları halinde, yeniden göreve alınmaları; durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon olması, hizmetlerine ihtiyaç duyulması ve bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları kaydıyla, ilgili mevzuatı ve açıktan atama prosedürü çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır.? denilmektedir.

04/7/2012 tarihli ve sayılı 6353 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 40 ıncı maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 44 üncü maddesinde ?23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanların bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde Kuruma müracaat etmeleri halinde ve yaş haddine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla; memuriyetlerinin sona erdiği tarih ile 22/6/2006 tarihi arasındaki dönem içinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış sürelerine ilişkin kesenek ve kurum karşılığı toplamları, görevden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademelerine hizmet olarak sayılacak sürenin her üç yılına bir derece ve her yılına bir kademe verilmek ve öğrenim durumları itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncımaddesindeki yükselebilecekleri dereceleri geçmemek üzere tespit edilecek derece ve kademeleriyle başvuru tarihinde uygulanmakta olan katsayılar esas alınarak belirlenecek emekli keseneğine esas aylık tutarları üzerinden Kurum tarafından hesaplanarak halen çalıştıkları veya kamu görevlisi olarak en son çalışmış oldukları kamu idarelerine bildirilir ve söz konusu tutarlar bu idareler tarafından üç ay içerisinde Kuruma defaten ödenir.

Haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile 5525 sayılı Kanun uyarınca ortadan kaldırılmış olanlardan memuriyetten çıkarılmış oldukları kuruma yeniden atanmak üzere başvuranların, bu başvurularının ilgili kurumların kayıtlarına geçtiği tarihten başlayarak bu kurumlarda yapılan ilk atamalarının kendilerine tebliği tarihine kadar olan dönem içerisindeki uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış süreleri hakkında ise, birinci fıkra uyarınca yapılmış olan derece yükselmesi ve kademe ilerlemeleri saklı kalmak kaydıyla, yukarıdaki fıkra hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Ancak, bu fıkra kapsamına girenlerden ataması bu maddenin yürürlük tarihinden önce yapılmış olanların bu fıkra hükümlerinden yararlanabilmesi için, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde, bu maddenin yürürlük tarihinden önce atama talebinde bulunduğu halde atama işlemleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra tamamlanacakların ise, atamalarını izleyen altı ay içerisinde Kuruma başvuruda bulunmaları zorunludur.

Bu madde uyarınca ilgililer adına kesenek ve kurum karşılığı ödenmiş olması; birinci fıkrada belirtilen dönem içerisinde ödenmiş olan emeklilik veya malullük aylıkları ya da dul ve yetim aylıkları için kendilerine borç çıkarılmasını, emekli ikramiyesi farkı ve geriye dönük olarak aylık farkı ödenmesini gerektirmez.? hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca;

657 sayılı Kanunun 125 inci maddesi uyarınca memuriyetten ihraç edilen,

5525 sayılı Kanunun hükümlerinden faydalanmak suretiyle ve tebliğ hükümleri çerçevesinde yeniden devlet memuriyetine açıktan atama prosedürüne ilişkin hükümlere uyularak ataması yapılan,

4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 40 ıncı maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 44 üncü maddesinden faydalanmanızın gerektiği değerlendirilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına yukarıda belirtilen 5525 sayılı Kanun ile belirtilen 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihleri işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezası sebebiyle memuriyetten ihraç edildiğinize ilişkin belgeyi,

5525 sayılı Kanunun yayımı tarihinden sonra genel hükümler çerçevesinde atamanızın yapıldığının gösterildiği belge ve yukarıda ver verilen mevzuatın yer aldığı dilekçe ile yeniden müracaat etmenizi ve olumsuz cevap almanız halinde hakkınızı idari yargı yolu ile aranızı tavsiye etmekteyiz.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, işlem tesis ederken 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesi hükmü uyarınca Devlet memuriyetinden ihraç edilen memurların yeniden hiçbir şekilde memur olma haklarının olmadığını unutmamalıdır.

Bu soru 9,878 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR