Türkiye akreditasyon kurumu 217 sayılı KHK kapsamında mıdır?

28/06/2013 00:43:00
Yazdır

Soru

Türk Akreditasyon Kurumu 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bir kurum mudur?
Cevabiniz için şimdiden teşekkürler.

Cevap

8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde "Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:
a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,
b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,
c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,
d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,
e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır.
"hükmü bulunmaktadır.
27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla, merkezi Ankara'da olmak üzere Başbakanlıkla ilgili, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, kar amacı gütmeyen, idari ve mali özerkliğe sahip, Türk Akreditasyon Kurumu, kısa adı TÜRKAK kurulmuştur.

5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde "Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında;
a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareleri,
b) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini,
c) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar: Bu Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumları,
d) Sosyal güvenlik kurumları: Bu Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu kurumlarını,
e) Mahalli idare: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri,"
ifade edeceği hüküm altına alınmıştır.

5015 SAYILI KANUNUN EKİ CETVELLER
(I) Sayılı Cetvel Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri
(II) Sayılı Cetvel Özel Bütçeli İdareler
A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri
B) Özel Bütçeli Diğer İdareler
(III) Sayılı Cetvel Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumlar
(IV) Sayılı Cetvel Sosyal Güvenlik Kurumları
5018 sayılı Kanunun II sayılı cetvelin "B) Özel Bütçeli Diğer İdareler" bölümünün 22 sırasında Türk Akreditasyon Kurumu sayılmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca; 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Kanun uyarınca kurulan tüzel kişiliğe haiz Türk Akreditasyon Kurumu özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluş olarak 217 sayılı KHK 2 maddesinin d bendi kapsamında bir kurum olduğu düşünülmektedir.

Bu soru 8,888 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?