Açıktan vekil atanan mühendis ücret karşılığı proje imzalayabilir mi?

26/05/2014 00:36:00
Yazdır

Soru

Sayın yetkili,
15 Haziran 2012 tarihinde Belediyenin Bilgi İşlem Müdürlüğünde Vekil Mühendis olarak göreve başladım.
Bir müteahhit in elektrik projelerine ücret karşılığı imza atabilir miyim?
Ya da kendi adıma ait şahıs şirketi kurabilir miyim?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları" başlıklı 86 maddesinde "Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.
Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.
Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur'an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir.
Aynı kurumdan (?) ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.
Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir.
Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin verilir. Bu iznin kullanımında, bir sonraki yıla devredilme hâli dışında Devlet memurları için öngörülen hükümler uygulanır."
hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun söz konusu 86 ncı maddesinde;
1- Kurum içinden,
2- Kurum dışında,
3-Açıktan,

vekil atanması düzenlenmiş bulunmaktadır.

Açıktan vekil olarak atanan devlet memurları da asil memurların yetki ve sorumlulukları taşımakta ve yasaklar ile bağlı bulunmaktadırlar. Vekillere memurlardan faklı olarak ise ücret ve vekiller için düzenlenen diğer özel hükümler haklarında uygulanmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı" başlıklı değişik 28 inci maddesinde "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.
Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.
Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler,"
hükmü yer almaktadır.

Devlet memurlarının özel kanunlarda belirtilen görevler ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı kapsamı dışında tutulmuştur.

Söz konusu hüküm uyarınca Devlet memurunun ticaret ve kazanç getirici faaliyetler yasaklanmış ve yapabileceği işler ve yasağın istisnaları sayılmıştır.

Bu açıklamalar çerçevesinde;
- 28 inci madde de yer alan kazanç getirici görev ve faaliyetleri yapabileceği,
- Özel kanunlarda hükümler var ise bu hükümlerden faydalanabilecekleri
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu uyarınca ders vermeleri
- Ayrıca 87 madde uyarınca verilen ikinci görev görevler diğer kazanç getirici faaliyetler kapsamı dışında bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;

1-Açıktan vekil atanan devlet memurlarının proje çizmeleri bu surette 657 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde yer alan yasak kapsamında olduğu değerlendirilmektedir.

2-Devlet memurlarına serbest olan A.Ş. hissedarı olmak, mesul müdür olmamak suretiyle limited şirkette hissedar olmaları, komandit şirketlerde komanditer ortak olmalarına engel bulunmamaktadır.

3-657 sayılı Kanunun 28 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket eden açıkta vekil atanan devlet memuruna 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesi hükmü uyarınca disiplin cezası gerektirdiği düşünülmektedir.

4-Açıktan vekil olarak devlet memuru olarak atanan mühendisin Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağına aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi halinde disiplin cezasının yanında vekil atamasının da iptal edilebileceği değerlendirilmektedir.

Bu soru 11,735 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam