Yurtdışında (Kıbrıs'ta) analık izni geçirilebilir mi? Doğum yapılabilir mi?

15/07/2014 00:55:00
Yazdır

Soru

Ben öğretmenim.
Eşim Kıbrıs ta görev yapmakta ve yanına geldim. Görevime hala devam ediyorum. Kıbrıs'ta doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 haftayı kullanabilir miyim?
Doğumumu Kıbrıs'ta yapabilir miyim? Bütün doğum masrafları bana ait olmak şartı ile.

Cevap

13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun106 maddesi ile değişik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendinde "Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. " hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm ile 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi hükmü uyarınca doğum öncesi analık izninin belirli şartlar ile doğum sonrasına aktarılması düzenlenmiştir.
Anılan hüküm uyarınca doğum öncesi mazeret izninin doğum sonrasına aktarılmanın şartları:
a) Tabip onayı(Sağlık Raporu),
b) Memurun isteği,
c) İşyerinde çalışması
hususlarıdır.
Şartların taşınması halinde bu hususta da idareye takdir hakkı verilmemiştir.

Doğuma bağlı izinlere ilişkin ayrıntılı haber için tıklayınız.

6111 sayılı Kanunun ile 657 sayılı Kanunun 104ve 108 inci maddelerinde yapılan değişiklikte uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Devlet Personel Başkanlığınca (Seri No: 2) Kamu Personeli Genel Tebliği 15/04/2011 tarihinde yayımlanmış bulunmaktadır.

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 2)

Devlet memurunun, çalıştığı yer dışında ikamet etmesi için, izin alması gerekir mi?

Yıllık iznini KKTC'de geçirmek isteyen memur, izin alır mı?

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik analık izninin kullanım yerini belirleyen ve sınırlayan bir düzenleme yer almamaktadır.

Devlet memurunun "analık iznini" görev mahalli dışında geçirmesini yasaklayan kullanım yerini belirleyen ve sınırlayan bir düzenleme 657 sayılı Kanunun, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Personeli Genel Tebliğinde hiçbir düzenleme yer almamaktadır.

Ancak devlet memurlarının yabancı memleketlere çıkışta kurumsal mevzuatta düzenlemeler bulunması halinde Uygulamanın bu düzenlemeler çerçevesinde yapılması gereklidir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; kurumsal mevzuatta engel bulunmaması halinde sağlık giderlerinin karşılanmasına ilişkin hükümler saklı kalmak üzere devlet memurunun analık izinlerini Kıbrıs'ta geçirmesi ve doğum yapmasına engel bir husus bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bu soru 6,552 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?