İlave derece ve THS derecesi terfi tarihini değiştirir mi?

17/03/2016 12:15:00
Yazdır

Soru

X belediyesinde 26.05.2008 yılında zabıta memuru olarak göreve başladım. Dolayısıyla kıdem terfi ayım haziran ayları oldu. Ancak 2015 yılının aralık ayında teknik hizmetler sınıfına atanıp bir derece aldığımdan terfi ayım 12. ay olarak bordroma yansıdı. Akabinde hükümetin 2005 yılından sonra memur olanlara 1 derece daha verilmesi yolunda kanun çıkarılınca kurumum 2016 Ocağında bu dereceleri bordromuza yansıtmış ve bu defa terfi ayım ocak olarak görülmektedir. Bu bilgiler ışığında bir kademe ilerlemesini ben ne zaman alacağım.(haziran mı, aralık mı, ocak mı) saygılarımla.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 maddesinin (A) bendinin 4 üncü fıkrasında "Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler,tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece," eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınacakları hükmü yer almaktadır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Kamu işveren kurulu ile Kamu görevlileri sendikaları arasında imzalanan 2016-2017 yıllarına ilişkin toplu sözleşeme 4688 sayılı Kanun Kapsamında yer alan kamu görevlileri hakkında uygulanmaktadır.

Kamu görevlilerinin geneline ilişkin mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının, her bir hizmet kolu kapsamına giren mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü ise ilgili hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanacak toplu sözleşmenin "BİRİNCİ KISIM" Genel Hükümler bölümünün "İlave derece verilmesi" başlıklı 28 inci maddesinde "(1) 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddeler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15/1/2016 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malüllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır." hükümleri yer almaktadır.

İlave derece ne zaman uygulanacak?

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun

Bir Derece İlişkin Eski KHK'lar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış olup, anılan maddenin ortak hükümler başlıklı bölümünün ( A) sınıflar itibariyle öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeler tespit edilmiştir. Mezkur maddenin A bendinin12 fıkrasının (d) alt bendinde "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." denilmektedir.

Bu hüküm çerçevesinde, yapılacak intibak işleminde her şeyden önce memuriyete giriş öğrenimi esas alınmaktadır.
İntibak işlemleri de uygulama birliğinin temini amacıyla 45, 85, 95, 105, 113, 142 seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri yayımlanmış bulunmaktadır.

Emsal Nedir, İntibak Nasıl Yapılır?

İntibak işlemlerinde mali haklara ne zamandan itibaren hak kazanılır?

Devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde değerlendirilmesi yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tesis edilen sınıflar" başlıklı değişik 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış ve devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.
Örneğin: teknik, sağlık, avukatlık vb. hizmetler kazanılmış hak aylık derece ve kademede (memuriyette) değerlendirilmektedir.
657 sayılı Kanunda yer alan hükümlere uygun ve ya diğer kanun hükümleri uyarınca kazanılmış hak aylık derece ve kademede değerlendirilmesine ilişkin hüküm bulunan hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece kademede değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (C) bendinin 1 inci fıkrasında " Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.
...
Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı geçemez."
hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm gereğince memuriyete girmeden önce özel sektörde geçen hizmet süresinin sosyal güvenlik primi ödenmesi ve (çalıştığı firmadan alınacak bir belge, Bonservis olabilir) mesleğini icra ettiğini belgelendirmek suretiyle değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1-Kanunlar ve toplu sözleşme ile verilen ilave dereceler ilgililerin terfi tarihini değiştirmemektedir.

2-657 sayılı Kanunun 36 maddesi uyarınca THS atananlara 36/A-4 üncü fıkrası uyarınca verilen 1 derece de devlet memurlarının terfi tarihini değiştirmez.

3-Devlet memurunun öğrenim sebebiyle intibakının yapılması halinde memurun durumuna göre terfi tarihi değişebileceği gibi aynı da kalabilir.

4-Devlet memurunun özel sektördeki hizmetlerinin Kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi genellikle terfi tarihini değiştirmektedir.

Bu soru 20,001 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam