Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3139/
Yazdırılma Tarihi : 17 Haziran 2024 Pazartesi 09:38

Şef saymanlığa vekalet ederse aylık alır mı?

26/04/2016 10:22:00
Yazdır

Soru

mrb bir ilçe milli eğitimde şef iken kendi isteğim ile yolluksuz olarak başka ilçe milli eğitime bağlı bir okulda döner sermaye saymanı olarak valilik makamı onayı ile görevlendirildim. sayman şartlarını taşıyorum ama görevlendirmem 657 kanunun 86'ya göre yapıldı sayman vekalet aylığı zam ve tazminatlarını alabilir miyim?

Cevap

Kamu hizmetlerine tahsis edilen kadroların doldurulamamış (boş) olması veya doldurulduğu halde (dolu) ilgili personelin geçici bir süre görevinden ayrı kalması sebebiyle, söz konusu hizmetlerde aksama meydana gelmemesi için kadroya kurum içinden diğer kurumlardan veya açıktan geçici olarak 657 sayılı Kanunun 86 maddesi hükmü uyarınca atanmasıdır.

657 sayılı Kanunun 86 maddesinde vekalet müessesesi

175 inci madde de ise hangi hallerde vekalet aylığı

99 sayılı DMK Genel Tebliğinde uygulama düzenlenmiştir.

Kadroya göre vekalet
-Dolu kadrolara vekalet,
-Boş kadrolara vekalet,

kurumlardan veya açıktan olmasına göre,
-Kurum içinden vekalet (memurlar arasında)
-Kurum dışından vekalet (memurlar arasından)
-Açıktan vekalet

DOLU KADROLARA VEKALET
Mehil müddeti,
Yıllık izin,
Mazeret izni,
Hastalık izni,
Geçici görev,
Görevden uzaklaştırma,
Hizmet içi eğitim

DOLU KADROYA GÖRE VEKALET

Dolu kadroya kurum içinden vekalet:
Dolu kadroya kurum içinden vekalette mali haklar açısından genel kural vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için vekalet aylığı ödenir, zam ve tazminatlar ödenmez.

Dolu kadroya kurum dışından vekalet:
Dolu kadroya kurum dışından vekalette mali haklar açısından genel kural vekalet görevinin başladığı tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir, zam ve tazminatlar ödenmez.

Dolu kadroya açıktan vekalet:
Vekalet görevinin başladığı tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir, memurlara tanınan sosyal haklardan yararlanılır (aile yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, tedavi yardımı, cenaze giderlerine yardım, giyecek yardımı ve yiyecek yardımı), zam ve tazminatların tamamı ödenir.

VEKALET AYLIĞI
Kadronun gösterge ve ek göstergesinin aylık katsayı ile bulunacak rakamın 1/3 vekalet aylığını oluşturur.

VEKALET AYLIĞININ ŞARTLARI:
1-Memur kadrosu olacak (boş, dolu)
2-Atamaya yetkili amirce yapılması (müşterek kararla atanılan görevlere inha makamı tarafından yapılmalı)
Kurumların kuruluş ve görevlerini düzenleyen kanunlar 23/4/1981 tarih ve 2451 sayılı Bakanlıklar Ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun ve 23/6/1981 tarih ve 2477 sayılı 23/4/1981 tarih ve 2451 Sayılı Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanunlar
3-Memurun vekaleten atanacağı kadro için aranılan şartları taşıması (sınav hariç). 68/B .veya 45. md koşullar
Boş kadroya atanmada 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde
4-Vekaletin fiilen yapılması

ZAM TAZMİNAT KARARNAMESİ
9 uncu maddesinde zam tazminat ödenmesi
(1) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca;
a) 1) Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere;
aa) Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,
bb) Vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,
cc) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları,
kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir.
2) aa) Esas ve usule ilişkin olarak yukarıda belirtilen şartları bir arada taşımayanlara,
bb) Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminer nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere,
cc) Vekaletleri esnasında yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, vekalet görevine ilişkin olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs, seminer ve benzeri nedenlerle vekalet görevine ara verenlere (ara verdikleri günler için),
çç) Diğer personel kanunlarına tabi olanlardan bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet edenlere,
dd) Kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinde kadrosu bulunmayan okul müdürlüğü, okul müdür başyardımcılığı ve okul müdür yardımcılığı görevlerini yürütenlere,
ee) Bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet eden her statüdeki sözleşmeli personele (6/2/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç), vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; vekalet aylığı alma şartlarını taşıyor olmanız halinde aylık ile zam ve tazminatların farkını almanız mümkün olabilir. Şarları taşımayanlara aylık ile zam ve tazminatların farkı ödenmemektedir.

BENZER SORULAR
24.01.2020Memura isteği dışında vekalet görevi verilebilir mi?
22.12.2019İtfaiye eriyim şube müdürlüğüne vekalette neden ücret alamıyorum?
22.09.2019Veznedarlık kadrosuna vekalet ediyorum, vekalet ücreti ödenmiyor
27.11.2018Programcıyım şube müdürlüğüne vekalet ediyorum vekalet ücreti alamaz mıyım?
23.08.2018Vekalet aylığını ne zaman almaya başlarım?
28.05.2018Vekil şube müdürüyüm, hiçbir ücret almıyorum müdür maaşı almam gerekmez mi?
18.03.2018Vekalet aylığı için 3 aylık süre ne zaman başlar?
18.09.2017Geçici personel şefliğe vekalet edebilir mi?
12.09.2017Mühendisim, şube müdürlüğüne vekalet edersem vekalet ücreti alabilir miyim?
18.05.2017İlçe sağlık müdürlüğünü vekaleten yürüten doktor ücret alabilir mi?