Mühendis istifa edip sonra tabip olarak kaçıncı dereceden atanır?

14/10/2016 00:25:00
Yazdır

Soru

Sayın Editör merhabalar.
Eşim 2016 Eylül Sağlık Bakanlığı 70. DHY atamalarında bir devlet hastanesine pratisyen hekim olarak atanmış ve göreve başlamıştır. Daha önce de 2004-2009 yılları arasında inşaat mühendisi olarak başka bir kamu kurumunda 657 e tabii olarak Teknik Hizmetler sınıfında çalışmış ve 6. derecede iken istifa yoluyla ayrılmıştır. Şu anda başladığı kuruma daha önceki hizmetlerini intibak işlemleri için sunduğunda intibak işlemlerinin yapılamayacağı çünkü sınıf farklılığı olduğu yanıtını almış, eski çalışmalarının sadece emeklilik ve izin süresine yansıyacağı, derece kademe ilerlemesinde bir katkısı olmayacağı kendisine söylenmiştir. Kendim de 3 yıl önce teknik hizmetler sınıfından GİH sınıfına geçmiş ancak böyle bir problemle karşılaşmamıştım bütün ilerlemelerim yeni sınıfıma aktarılmıştı. 657'nin 71 maddesinde de sınıf değişikliğinde derece kademe ilerlemelerinin aktarılacağı yazıyor. Bizim bu durumda nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir?
Şimdiden Teşekkürler.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tesis edilen sınıflar" başlıklı değişik 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış ve öğrenim durumlarına göre memuriyete giriş dereceleri ile yükselinebilecek dereceler tespit edilmiştir.

Öğrenim durumu, elde edilecek unvanlara ve öğrenim süresine göre de bazı memurlara ilave derece ve kademeler verilmesi öngörülmüştür.

Devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92 maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.
657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.
Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir."
hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme" başlıklı 71 inci maddesinde "Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.
Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.
Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez."
hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde;
1- Devlet memuriyetinden istifa edip yeniden memur kadrolarına atananlar "ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine" atanmaları gerekir.

2-Kişinin meriyette iken elde etmiş oldukları derece ve kademeler kendileri için kazanılmış hak teşkil etmektedir.

3-Kişi hizmet sınıfı değiştirmesi sebebiyle fazladan elde etmiş olduğu haklar bulunması halinde ise kazanılmış hak aylık derecelerinde fazla süreler kadar bekletilmesi öngörülmektedir.

4-Teknik hizmetler sınıfından GİH sınıfına atanmada elde edilen fazla dereceler için bekleme söz konusu olabilirken TH sınıfından Sağlık ve Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki kadrolara atanmada bekleme süresi çıkmaya bilir. Memur yine de müktesep derecesi dikkate alınarak ayrıldığı kazanılmış hak aylık derce ve kademesi dikkate alınarak memuriyete atanması gerekmektedir.

5-Sizi memuriyetten ayrıldığınız kazanılmış hakkınız olan 6. dereceye atamaları gerektiği, hizmetiniz değerlendirilmek suretiyle beklemeniz gereken süre olması halinde bu derece bekletmeleri gerekti değerlendirilmektedir. Mevzuat birlikte değerlendirilmesi neticesinde THS hizmetleri olan mühendisin SHS tabip kadrosuna atanması halinde bekleme süresine tabi olmaması gerektiği düşünülmektedir.

Bu soru 4,933 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?