Taşeron personeli, ücretli öğretmen ve 4/B'li geçen hizmet süreleri 68/B'de değerlendirilir mi?

24/01/2017 22:30:00
Yazdır

Soru

Merhabalar, torba madde ile ilgili 1-4 derecelere atanmam ile alakalı olarak aşağıdaki soruların cevaplarını verebilirseniz size duacı olurum.

1- Ücretli Öğretmenlikte geçen sürelerin torba kanunda 1-4 dereceli atamalarda tamamı mı yoksa 3/4 ü mü alınır?

2- 2008 yılında üniversiteden mezun oldum. 2002 yılında bir belediyede 60 gün hizmetim var bu dahil edilir mi? Edilirse kaçta kaçı dahil edilir?

3- KPSS ile atandığım İl Müdürlüğünde 4/B li olarak görev yaptım bu hizmetimin ne kadarı sayılır?

Cevap

Memurların her üç yılda bir derece yükselmesi kuralının istisnası 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz." hükmüyle düzenlenmiştir.

217 sayılı KHK 2 inci maddesinde "Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:

a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,

b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,

c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,

e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır." denilmektedir.

Sonuç olarak,

1- 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda hangi statüde olursa olsun fiilen çalışılan süreler dikkate alındığından, ücretli öğretmenlikte (5510 sayılı Kanun uyarınca yatırılan pirim süresi kadarı) ve 4/B'li geçen hizmetinizin tamamının 68/B uygulamasında sayılması gerektiğini düşünüyoruz.

2- Belediyede taşeron şirket personeli olarak geçen hizmet süresi, görev yeri her ne kadar kamu kurumu olsa da esasen taşeron şirkete bağlı olarak faaliyet yürütüldüğünden "özel kurumda" geçmiş kabul edilmektedir. Bu nedenle bu hizmetin yükseköğrenim mezuniyetinden sonrasındaki kısmının altı yılı geçmemek üzere dörtte üçünün dikkate alınması gerekmektedir. Ancak sizin açınızdan bu hizmet yükseköğretim mezuniyeti öncesi dönemde olduğundan, 68/B uygulamasında hizmetinizin tümüyle değerlendirme dışında kalacağını düşünüyoruz.

Bu soru 4,301 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?