Sözleşmeli personel (4/B) istifa ederse, KİT sözleşmeli personel atanmak için bekleme süresine tabi olur mu?

26/04/2017 00:21:00
Yazdır

Soru

Merhabalar sorum şu şekilde;

4/B'li olarak atandım, okuduğum bir madde de şöyle diyor :" 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1. maddesinde, "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." Merkezi atamada 399'a tabi bir kit kurumuna yerleşmek istersek 1 yıl boyunca istifadan dolayı yerleşme hakkımız bulunmuyor mu? Cevabınız için teşekkürler.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1. maddesinde "Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır." hükmü, 4. maddesinde, "B) Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü bulunmaktadır.

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1. maddesinde "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü, ek 6. maddesinde "Personel; kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla veya Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir." hükmü bulunmaktadır.

Kamu iktisadi teşebbüslerinde sözleşmeli personel ise 399 sayılı KHK'ye tabi olarak görev yapmaktadır. Bu KHK'nin 3. Maddesinde; "c) (b) bendi dışında kalan sözleşmeli personel, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeldir. (Bunlar bu Kanun Hükmünde Kararnamede sözleşmeli personel olarak geçecektir.) Sözleşmeli personel işin niteliğine göre yılın veya günün belirli sürelerini kapsamak üzere kısmi zamanlı da istihdam edilebilir." hükmü bulunmaktadır.

Hükümlere göre 657 sayılı Kanunun 4. maddesinde ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1. maddesinde bulunan "fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmünden 4/B sözleşmeli personelin anlaşılması gerektiğini düşünüyoruz.

Sorunuza göre 4/B sözleşmeli personel olarak görev yapmaktayken sözleşmenizi feshetmeniz halinde bekleme süresine tabi olmadan KİT sözleşmeli personeli olarak atanabileceğinizi düşünüyoruz.

Bu soru 2,995 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?