2004 Yılı Şubat Ayı Öğretmen Atamalarına İlişkin Sorular (2)

21/02/2004 00:00:00
Yazdır

Soru

2004 Yılı Şubat Ayı Öğretmen Atamalarına İlişkin Sorular (2)

Cevap

İngilizce Öğretmenliğine Atanma Şartlarındaki Hukuksuzluk

340 nolu kararda, İngilizce öğretmenliği için, bölümler bazında öncelik uygulaması bulunmaktadır. Buna göre, öncelikli olarak İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunları ile tezsiz yüksek lisans programını tamamlayan veya Bakanlık ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak Pedagojik Formasyon Programı'nı başarı ile tamamlayan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, İngiliz Dil Bilimi Bölümü mezunları atanmaktadır. Ancak, 340 nolu Karara göre bu şekilde İngilizce öğretmen açığının karşılanamaması halinde, yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarından mezun olup İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programı'nı bitirenler ile Eğitim Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Edebiyat Fakülteleri ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin alan öğretmenliği bölümlerinden mezun olup "Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)" nda (B) ve daha yukarı düzeyde puan alanlardan İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programını bitirenlerin atanması gerekmektedir.

Dolayısıyla, İngilizce öğretmenlik sertifikasını alan "yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programları mezunlarına" (Örneğin ODTÜ, Bilkent vb. üniversite ile tüm lisans boyunca İngilizce öğrenim gören bölüm mezunları) Kılavuz ile başvuru hakkı tanınmaması yanlıştır.

Diğer taraftan, fakültelerin Almanca ve Fransızca öğretmenliğine kaynak olan bölüm mezunlarından en az 40 kredilik İngiliz Dili Eğitimi almış olanların öncelik gözetilmeksizin İngilizce öğretmenlik kadrolarına atanabileceği yönündeki Bakanlık düzenlemesinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. 340 nolu Karara göre İngilizce öğretmenliğine yapılacak atamalarda mutlaka öncelik uygulaması olmalıdır. Aksi halde birinci önceliğe sahip olan ancak atanamayan bir aday dava açması halinde bu davayı kazanacaktır. Bu durumda ya 340 nolu Kararı düzeltmeli yada uygulamayı bu Karara uygun hale getirilmelidir.

Aynı şekilde, ikinci önceliğe sahip adaylar (yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarından mezun ve İngilizce öğretmenlik sertifikasına sahip aday) şayet Almanca ve Fransızca öğretmenliği bölüm mezunlarının kendilerinden önce atanması halinde açacakları dava ile öğretmenlik kadrolarına atanma hakkını el edebilirler. Bu durumda olan adayların başvurularını yapmaları, kabul edilmeyen başvuruları üzerine dava açmaları gerekmektedir.

Daha Önce Öğretmen Olarak Çalışan Bazı Lise, Yüksek Okul ve Enstitü Mezunlarının Durumu

Kılavuzda bu konuya ilişkin şu açıklamalara yer verilmiştir.

  • Öğretmenlik yapmakta iken bu görevlerinden ayrılan öğretmen lisesi, ilköğretmen okulu mezunları açıktan atama yoluyla tekrar öğretmenliğe başvuramayacaklardır.
  • İki ve üç yıllık eğitim enstitüsü, eğitim yüksek okulu, eğitim önlisans mezunu olup öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlardan açıktan atama yoluyla tekrar öğretmenliğe dönmek isteyenlerin başvurusu kabul edilecektir.

Alan Öğretmenliklerine Başvurular

340 nolu Talim Terbiye Kurulu Kararının Geçici 3'üncü maddesinde, Eğitim Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Edebiyat Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri ile Karar eki çizelgede yer verilen diğer yükseköğretim programlarından mezun olup sınıf veya alan öğretmenliği formasyon programını bitirenlerin 340 nolu esasların 7'nci maddesindeki şartlar doğrultusunda alan öğretmenliğine atanacakları belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Kılavuzda, Eğitim Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Edebiyat Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri ile karar eki çizelgede yer verilen diğer yüksek öğretim programlarından mezun olup, "Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans", Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile açılan "Pedagojik Formasyon" veya 33 kredilik "İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika" programından herhangi birini başarı ile tamamlamış olanların Orta Öğretim Alan Öğretmenliklerine başvuruda bulunabileceği belirtilmiştir. Belirtilen belgeler, eğitim fakültesi mezunları, öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra görevinden ayrılmış olup, yeniden öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda bulunanlar, öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman ve araştırma görevlisi (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33/a maddesine göre çalışmış olanlar) olarak yükseköğretim kurumlarında en az iki (2) yıl süreyle çalışmış olanlar ve özel öğretim okullarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlar için istenmeyecektir.

Öğretmen Atamalarında Askerliğe İlişkin Şartlar

Bu yılki atamalarda iki yeni düzenleme göze çarpmaktadır.

  1. Askerlik görevini yapanlardan, 31.12.2004 tarihine kadar terhis olacağını belgelendirenler başvuru yapabilecektir.
  2. Henüz askerliğini yapmamış olanların atamanın yapılacağı tarihi takip eden celp dönemine kadar memuriyete atanmasında askerliği bakımından herhangi bir sakınca olmadığını askerlik şubesinden alacakları belge ile ispatlamaları istenmektedir. Buna göre celp döneminde hastalık raporu alarak bakaya kalan kişiler eğer askeri savcılığa sev edilmişler ise bir an önce haklarında yapılan işlemleri elden takip ederek sonuçlandırmaları gerekmektedir. Zira bakaya kalanlara askerlikle ilişkisi yoktur belgesi verilmemektir.

Kurumlar Arası Naklin Prosedürü Nasıldır?

  1. Kurumlar arası geçişin prosedürü nasıl işlemektedir?
  2. 2003/42 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince Başbakanlıktan izin alınma hangi aşamada gerçekleşmektedir?
  3. MEB'de düz memur kadrosu ile çalışmakta iken PTT'ye sözleşmeli memur olarak geçebilir miyim?

Devlet memurunun çalıştığı bir kamu kurumundan başka bir kamu kurumuna geçmesi kurumlar arası nakil olarak adlandırılmaktadır. Örneğin Maliye Bakanlığından Sağlık Bakanlığına yapılacak geçişler kurumlar arası nakildir. Bu tür nakillerde geçmek istenen kuruma dilekçe ile başvuruda bulunulur. İlgili kurumca, bu talebin uygun görülmesi halinde, memurun çalıştığı kurumdan izin istenilir. Buna uygulamada muvafakat isteme denmektedir. Şayet memurun hali hazırda çalıştığı kurum memurun diğer kuruma geçmesine izin verirse nakil istenen kurum, 2003/42 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince Başbakanlıktan izin alacaktır. Bu noktada şunları belirtmek gerekmektedir:

  1. Nakil için dilekçeyle yapılan başvuruların kabul edilmesinde şu an için hiçbir standart bulunmamaktadır. Ülkemiz kamu yönetiminde, nakil taleplerinin gerçekleştirilmesinde çoğu zaman siyasi değerlendirmelerin ön plana geçtiği görülmektedir.
  2. Kurum içerisinde geçerli olan unvan açısından görevde yükselme kısıtlamaları kurumlar arası nakilde de geçerlidir. Örneğin memurun tekniker kadrosuna atanabilmesi için görevde yükselme eğitimi alması ve bu eğitim sonunda yapılacak sınavdan başarılı olması gerekmektedir. Bu çerçevede memur unvanında görev yapan kişinin başka bir kurumdaki tekniker kadrosuna geçmesi görevde yükselme uygulaması nedeniyle mümkün değildir.
  3. Çalışılan kurumun muvafakat vermemesi yönündeki işleminin dayanağı kamu yararı ve hizmet gereği olması gerekmektedir. Memurun halihazırda çalıştığı kurum aynı durumdaki kişilere aynı işlemi uygulamalıdır. Aksi halde muvafakat verilmemesine ilişkin işlem idari yargıda iptal olacaktır.

Diğer taraftan, memurların KİT'lerdeki II sayılı cetvel olarak adlandırılan sözleşmeli pozisyonlara geçişleri de mümkündür. Ancak, 2003/6287 sayılı Kararname gereğince Kamu İktisadi Teşebbüsleri (ki PTT de bir KİT'tir) kuruluş içi eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı zorunlu hallerde 2003 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik hariç) en fazla yüzde onu kadar, ilgisine göre Hazine Müsteşarlığının veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığının uygun görüşüne istinaden unvan değişikliği yapılmaksızın Devlet Personel Başkanlığının izniyle açıktan ve naklen atama yoluyla personel alınabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda PTT'nin talebinizi uygun görmesi halinde belirtilen kurumlardan ve 2003/42 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince Başbakanlıktan izin alması gerekmektedir. Sizin geçişiniz de naklen atama şeklinde değil, açıktan atama prosedürü çerçevesinde olacaktır.

Bu soru 13,819 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.