Tutuklu ancak hükümlü olmayan kişi öğretmenlik atamalarına başvurabilir mi?

10/02/2009 17:32:00
Yazdır

Soru

Merhaba. Size sormak istediğim bir soru var umarım yardımcı olabilirsiniz.

Bir yakınım şu anda cezaevinde yaklaşık 8 aydır tutuklu, fakat ceza almadı ve mahkemesi 9 Martta. Kendisi edebiyat bölümü mezunu ve puanı 81, Şubattaki öğretmen atamaları için içerden tercih yapma hakkına sahip mi acaba, eğer sahipse bunun için ne yapılmalı? Sanırım atandıktan sonra 2 hafta içerisinde göreve başlamak gerekiyor, 9 Martta tahliye olursa göreve başlayabilir mi?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde genel özel şartlar sayılmış olup, atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süreleri 62 ve işe başlamama halinde yapılacak işlemler 63 üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı personel genel müdürlüğü 2009-1 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzunu yayımladı. Tıklayınız...

Sözkonusu kılavuzda öğretmen olarak atanmak için aranılan şartları düzenleyen mevzuat sayılmış bulunmaktadır.

2009-1 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzunda " 9.2. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler
Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde göreve başlamayanların atama işlemi, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63'üncümaddeleri gereğince iptal edilecektir. Bu durumda olanların, atandıkları tarihten itibaren 1 yıl dolmadan yeniden öğretmenlik başvuruları kabul edilmeyecektir." denilmektedir.

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ve öğretmenliğe yönelik olarak kılavuzda sayılan mevzuat hükümleri uyarınca hükümlü bulunmayan adayların tercih yapma hakkı bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen açılamalar gereğince,
1-Öğretmen olma şartları mevcut mevzuatta belirtilmiştir.

2-Tutuklu kalmak (mahkum olmak hariç) memuriyete ve öğretmenliğe müracaata mani değildir.

3- Öğretmenlik başvuruları, 12-20 Şubat 2009 tarihleri arasında il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru onay bürolarına vekalet müracaat etmeniz mümkün bulunmaktadır.

4-Öğretmen alımlarına müracaatınız ve sonuçların ilanı 25 Şubat 2009 tarihinde olacaktır. Yerleştirmeniz halinde tutukluluk haliniz devam ederse göreve başlama imkanınız olmayacağından yukarıda zikredilen hükümler gereğince bazı sıkıntılar yaratacaktır. Size daha sonraki alımlara müracaat etmenizi tavsiye ederiz.

5- Müracaat ve yerleştirmeniz halinde tutukluluk haliniz 09/03/2009 tarihinde kaldırılması halinde görev yerinize zamanında başlama imkanınızda olabilir. Bu hususunda göz önünde bulundurulmasını tavsiye ederiz. Tavsiyelerimizin tercihi adayımızın takdirine bırakılmıştır.


Kılavuzda sayılan şartlar
3. ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

3.1. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmayacaktır),
3.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3.3. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3.4. Mezun olduğu yükseköğretim programının Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararlarına göre atanacağı alana uygun olmak,
3.5. Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak, adlî sicil kaydı bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil Kaydı İnceleme Komisyonunca atanması uygun bulunmak,
3.6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94'üncü maddesine göre Devlet memurluğundan çekilmiş olan ve çekilmiş sayılanlarda, aynı Kanunun 97'nci maddesinde belirtilen bekleme süresini başvuruların son günü itibarıyla doldurmuş olmak,
3.7. Açıktan Atama biçimiyle atanacaklar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92'nci maddesine göre Devlet memurluğundan en fazla iki defa çekilmiş olmak veya çekilmiş sayılmak,
3.8. Öğretmenliğe daha önce ilk defa, açıktan atama veya kurumlar arası biçimiyle atandığı hâlde görevine başlamamış olanlarda, atandığı tarihe göre başvuruların son günü itibarıyla en az bir yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
3.9. Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ve İngilizce öğretmenliği için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak,
3.10. Pedagojik formasyon ya da Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans belgesi olmayan adaylarda, atanacağı alanın taban puanı ve üzerinde puan almış olmak şartıyla Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP10)'nda 75 ve daha yukarı puan almış olmak, 3.11. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak,
3.12. Sağlık durumunun Türkiye'nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını tam teşekküllü hastanelerden son altı aylık süre içinde alacağı Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirilmek,
3.13. Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (12.02.1970 ve daha sonra doğumlu olmak),
3.14. Adaylık dönemi içinde sağlık durumu hariç, görevine son verilenlerden, görevden ayrıldığı tarihten başlamak üzere son başvuru tarihine göre üç yılını doldurmuş olmak,
3.15. İlk defa öğretmenliğe atanacaklarda; 2007 ve 2008 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda KPSSP10 puan türüne göre atanmak istediği alan için belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak,
3.16. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak (Açıktan ve Açıktan İlk Atama biçimleriyle başvuracaklardan; 31/12/1969 ve öncesi doğumlulardan Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen T.C. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli olmadığını belgelendireceklerdir).


657 sayılı Kanunun hükümleri
Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi:
Madde 62 - İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.
Yukarıdaki süreler;
1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,
2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,
3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,
tarihinde başlar.
Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.
Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.

İşe başlamama halinde yapılacak işlem:
Madde 63 -Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.
Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamıyanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

Bu soru 19,514 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR