Rektör görevlendirmesi (2547sK.13/b) vekaleten atama sayılır mı?

28/06/2017 19:01:00
Yazdır

Soru

Üniversitede bilgisayar işletmeni olarak çalışmaktayım. İnşaat mühendisliği mezunuyum. Kurumuma 657 sayılı yasanın 86. maddesine göre beni vekaleten görevlendirmelerini istedim. Kurum ise beni bazı haklardan mahrum etmek için (ÇÜNKÜ 86. MADDEYE GÖRE ÜCRET FARKI OLUŞUYOR) 2547 sayılı yasanın 13/b-4 maddesine göre vekaleten görevlendirdi. Çok araştırmama rağmen böyle bir örnek göremedim. 13/B-4 maddesinde de vekaletle ilgili hiçbir kavram bulunmamaktadır. Bu görevlendirmenin yanlış olduğunu düşünmekteyim görüşlerinizi sabırsızlıkla beklemekteyim. İyi çalışmalar.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45. Maddesinde "Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz." hükmü 86. Maddesinde "Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir. Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır. Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, eczacılık, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur'an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara, Maliye Bakanlığının izni (mahalli idarelerde izin şartı aranmaz) ile açıktan vekil atanabilir. Aynı kurumdan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir. Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler. Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir. Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir. Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin verilir. Bu iznin kullanımında, bir sonraki yıla devredilme hali dışında Devlet memurları için öngörülen hükümler uygulanır." hükmü bulunmaktadır.

2547 sayılı Kanunun 51-a maddesinde "Yükseköğretim üst kuruluşlarında başkana, üniversitelerde rektöre bağlı, merkez yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunur." hükmü bulunmaktadır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. Maddesinde rektörlerin görev, yetki ve sorumlulukları sayılmıştır. Hükümde "(4) Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek" ifadesi yer almaktadır.

Danıştay 8. Dairesinin E2006/892 K2007/1481 kararında "2547 sayılı Yasanın 13/b-4. maddesinin düzenleniş amacı, üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerin herhangi birinde hizmetle ilgili olarak ortaya çıkacak ihtiyacın üniversitenin kendi elemanları ile hızlı bir biçimde karşılanması ve böylece kamu hizmetinin aksamadan ve sürekli olarak yürütülmesini sağlamaktır. Rektöre verilen öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirme yetkisinin süreklilik arzedecek şekilde kullanılabileceğinin kabul edilmesi halinde, belli usullerle bir kadroya atanmış kamu görevlisinin Yasada gösterilen usule ve yetki kurallarına uyulmadan kadrosu ile hukuki ve fiili irtibatının kesilmesi ve belli usul ve yetki kurallarına uyularak atanabilecek bir kadroya bunlara uyulmadan atama yapılması sonucunu doğuracak olup, sözü edilen maddede öngörülen yetkinin yukarıda belirtilen amaçlarla ve hizmetin gerektirdiği süre ile sınırlı olduğunun ve bu yetkinin sürekli olarak görev yerini değiştirme şeklinde yorumlanamayacağının da kabulü zorunludur. Bu açıklamalar karşısında, 2547 sayılı Yasanın yukarıda amacı ve niteliği açıklanan 13. maddesinin b-4. fıkrası ile Rektöre verilen yetkinin, hükmün yukarıda değinilen amacına ve niteliğine uygun olarak ve bu sınırlamalar çerçevesinde kullanılabileceği, üniversitenin akademik kadrosunu oluşturan öğretim elemanlarının yine öğretim elemanı olarak, diğer personelin de kendi alanında atanmalarına veya görevlendirilmelerine olanak sağlayacağı kuşkusuzdur. Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ve Teknik Hizmetler Sınıfında, üniversitenin idari teşkilatını oluşturan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı emrinde, inşaat mühendisi olarak istihdam edilen davacının, aynı Yasanın 71. maddesine göre mesleği ile ilgili bir sınıfta veya genel idare hizmetleri sınıfında görevlendirilmesi mümkün olup, idari kadroda görev yapan personelde bulunması gereken niteliklerden tamamen farklı özel şartlar ve nitelikler gerektiren öğretim görevlisi olarak görevlendirilmesine olanak bulunmamaktadır." Denilmiştir.

Danıştay kararlarında da belirtildiği gibi, 2547 sayılı Kanunun 13. Maddesinde bulunan görevlendirmenin genel bir yetkiyi içerdiğini, bu yetkinin diğer mevzuatta yer alan şartlara uygun şekilde, hizmet ihtiyacı amacıyla ve hizmetin gerektirdiği süre ile sınırlı olarak kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.

Ancak belirtmeliyiz ki bu yetkiyle memurların mesleği ile ilgili bir sınıfta veya genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya ait görevleri yürütmek üzere görevlendirilmesi mümkün gözükmektedir.

Sonuç olarak, memurların vekaleten ataması 657 sayılı Kanunun 86. Maddesine dayanılarak yapılmaktadır. Buna göre 2547 sayılı Kanuna göre hakkınızda yapılan işlemin (her ne kadar yazıda vekalet ibaresi yer alsa da) vekaleten atama değil bir tür geçici görevlendirme olduğunu değerlendiriyoruz.

Bu soru 4,590 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?