Taşeron geçişinde kurum başvuruda yazmadığı halde bizi bir de sözlü sınava alıyor

21/03/2018 14:40:00
Yazdır

Soru

Merhaba, ben bi kamu kurumunda taşeron işçi olarak çalışmaktayım. Kadro için kurumuma müracaat ettim ve müracaatım olumlu sonuçlandı. Daha sonra kurumun internet sitesinde yazılı sınav yapılacağı ilan edildi ve biz sınava girdik. Ben sınavdan 78 puan alarak barajı aştım. Ancak sınav sonuçları internet sitesinde yayımlanmadan bize tekrar yazılı tebligat yapılarak sözlü sınav yapılacağını bildirdiler. Bu durumda internet sitesinde yayımlanan sınav başvurusunda "sözlü" ibaresi yokken, bize yazılı tebligatla sözlü sınav yapılacağının bildirilmesi ve tekrar sözlü sınava tabi tutulmamız yasaya uygun mudur? Cevap verirseniz çok sevinirim.Saygılarımla.

Cevap

Taşeron işçilerin kadroya geçişleri 696 sayılı KHKyla gelen geçici 23. Ve 24. Maddelerde bulunmaktadır. Geçici 24. Maddenin genel olarak geçici 23. Maddeye yollama yaptığını görüyoruz.

Geçici 23. Maddenin birinci fırkası:

"Başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların idarelerince belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde idarelerince sonuçlandırılır. Sınavlarda başarılı olanlar, varsa bu fıkranın (c) bendinde öngörülen davalardan feragat ettiklerini tevsik eden belgeyi ve/veya icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair icra müdürlüğünden alınacak belgeyi ibraz etmek, bu fıkranın (ç) bendinde öngörülen sulh sözleşmesini ibraz etmek ve öngörülen şartları taşımaya devam etmek kaydıyla, sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip, her bir sözleşme itibarıyla, yüklenicinin hakedişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına idarelerince topluca geçirilir."

696 sayılı KHK dayanak olarak çıkarılan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar:

"Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı

MADDE 14 - (1) Hak sahibi işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesine ilişkin sınav; yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı şekilde yapılabileceği gibi yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı şekillerde de yapılabilir. Uygulanacak sınav yöntemi bakanlıklarda bakan, diğer idarelerde ilgili idarenin üst yöneticisi tarafından belirlenir. Sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilmesi mümkündür.

(2) Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilir. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.

(4) Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın sürekli işçi kadrosuna geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az elli puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şarttır.

(5) Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz."

Mevzuata göre kurumunuzun üst yöneticisi yazılı ve sözlü sınav yapılmasına karar verdiyse bu mümkün gözüküyor. İki sınav yapılacağının tek ilanda belirtilmesini zorlayan bir hükme de rastlamadık. Bizce önemli olan her sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgilerin ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilmesidir. Sınavları yaptıktan sonra kurum yazılı sınav sonuçlarını en az 50 üzerinden, sözlü sınav sonuçlarını başarılı/başarısız olarak birlikte değerlendirip kesin listeyi ilan edecektir.

Bu soru 4,307 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.