Belediyemiz taşeron mühendisleri 4B sözleşmeli yapıyor, bu işlem doğru mu?

22/03/2018 09:50:00
Yazdır

Soru

İyi Günler ;

Ben belediyede çalışıyorum. Çalıştığım belediyede taşeron statüsünde çalışan mühendisler var. Şimdi Belediye Meclis kararıyla bu taşeron statüdeki mühendisleri 4/b kadrosunda istihdam etmek için karar aldı. Bu uygulamanın yasal mıdır? Yasal ise dayanağı nedir?

Soru / Cevap bölümünüzde yayınlarsanız memnun olurum.

Kolay Gelsin.

Cevap

4B sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) bendine göre çıkarılan 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara tabidir. Belediyelerde bu şekilde 4B sözleşmeli personel çalışmamaktadır.

Belediyelerde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre sözleşmeli çalıştırılmaktadır:

"Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir.

Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır."

5393 sayılı Kanuna tabi sözleşmelilerin alımında bir usul bulunmuyor. Ayrıca bunlar hakkında da bazı konularda 4B hükümleri uygulanıyor.

Sonuçta, Belediyenin taşeron olarak çalıştırdığı mühendisleri 4B sözleşmeli personele geçirmesi mümkün değilken 696 sayılı KHK hükümlerini uygulamadan taleplerini alarak 5393 sayılı Kanuna tabi sözleşmeliye geçirmesine engel bir mevzuat görünmüyor.

Ancak bu şekilde sözleşmeli yapılanların 696 sayılı KHK ile gelen işçi statüsüne geçiş hakkını kaybedeceklerini düşündüğümüzü de belirtelim.

Bu soru 10,643 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR