Sözleşmeli sağlık personeliyim kaç gün rapor alabilirim, ücretimden kesinti olur mu?

23/03/2018 09:51:00
Yazdır

Soru

Merhaba. Ben 2017/3 atamasında Ashiye atandım. 1 Haziran da göreve başladım. Haziranda senem dolduktan sonra ameliyat olacagim. Rapor alacagim icin maaşımdan kesinti olur mu? Izinlerde performans kesintisi oluyor. Ama raporda ana maaşdan kesinti olur mu? Rapor hakkım tam olarak kaç gündür? 30 gun oldugunu duymuştum.

Cevap

663 sayılı KHK'nın 3/10/2016 tarihli 45/A maddesi:

"Sözleşmeli sağlık personeli istihdamı

MADDE 45/A- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilir."

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) bendine göre 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe konulmuştur. Sözleşmeli sağlık personelinin 45/A hükümleri dışında Esaslara tabi olduğunu düşünüyoruz.

Esasların 10. Maddesinde hastalık izinleri düzenlenmiş:

Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere (Danıştay Onikinci Dairesinin 11/03/2013 tarihli ve E:2009/3956, K:2013/1443 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26/10/2015 tarihli ve E:2013/1713, K:2015/3762 sayılı kararı ile onanmıştır.) ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.

Görüldüğü gibi rapor süresindeki yıllık 30 günlük sınır Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Şu an sınır gözükmüyor.

Hastalık izni kullanan sözleşmeli personelin sözleşme ücretinden bir kesinti olmamakta, sadece rapor süresi için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen "iş göremezlik ödeneği" kadar bir düşüş olmaktadır. Ancak rapor da bir izin (hastalık izni) olduğundan performans ödemesi kesintileri olabilecektir.

Geçici iş göremezlik ödeneğinin hesabı hakkındaki ayrıntılı açıklamamız için Tıklayınız.

Bu soru 5,291 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?