Taşeron sözlü sınavında elendim dava açma hakkım var mı?

30/03/2018 21:01:00
Yazdır

Soru

Merhaba, taşeron işçi olarak çalışırken kadro almaya hak kazandım. Yazılı sınavdan geçtim ama sözlü sınavda elendim, dava açma hakkım var mi?

Cevap

Taşeron işçilerin kadroya geçişleri 696 sayılı KHKyla gelen geçici 23. Ve 24. Maddelerde bulunmaktadır. Geçici 24. Maddenin genel olarak geçici 23. Maddeye yollama yaptığını görüyoruz.

Geçici 23. Maddenin birinci fırkası:

"Başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların idarelerince belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde idarelerince sonuçlandırılır. Sınavlarda başarılı olanlar, varsa bu fıkranın (c) bendinde öngörülen davalardan feragat ettiklerini tevsik eden belgeyi ve/veya icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair icra müdürlüğünden alınacak belgeyi ibraz etmek, bu fıkranın (ç) bendinde öngörülen sulh sözleşmesini ibraz etmek ve öngörülen şartları taşımaya devam etmek kaydıyla, sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip, her bir sözleşme itibarıyla, yüklenicinin hakedişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına idarelerince topluca geçirilir."

696 sayılı KHK dayanak olarak çıkarılan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar:

"Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı

MADDE 14 - (4) Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın sürekli işçi kadrosuna geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az elli puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şarttır.

(5) Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz."

Kurumlar yazılı sınav sonuçlarını en az 50 üzerinden, sözlü sınav sonuçlarını başarılı/başarısız olarak birlikte değerlendirip kesin listeyi internet sayfalarında ilan etmektedir. Sınav da bir idari işlem olduğundan sözlü sınavda haksız şekilde başarısız sayıldığınızı düşünüyorsanız bu işleme karşı idare mahkemesinde dava açma hakkınızın bulunduğunu düşünüyoruz. Dava açma süreniz sınav sonuçlarının ilan tarihinden başlayacaktır.

Bu soru 22,763 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR