Eşimin borçları memur olmama engel olur mu?

13/06/2018 22:04:00
Yazdır

Soru

Merhaba iyi akşamlar.

Eşim Memur olursam eğer kendinin borçlarından dolayı memurluğa alınmayacağımı ve ancak boşanırsak memur olabileceğimi söyledi. Böyle bir durum var mı ?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu:

"Madde 14 - Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler.

Madde 48 - Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller:

Madde 125 - B - Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,"

Memur olma şartlarında sorunuzla ilgili bir şart bulunmuyor.

Memur olduktan sonra kendinize ve eşinize ait borçlarla ilgili mal bildirimi vermeniz gerekecek. Ancak bu durum da memurluğa engel değil.

657 sayılı Kanunda "borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olan" memurlar için kınama cezası getirildiğini de belirtelim.

Sonuçta, sizin ya da eşinizin borçlarınızın bulunmasının memur olmanıza engel olmayacağını düşünüyoruz.

Bu soru 27,760 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR