Refakat iznindeki 6 aylık süre her memur için ayrı değerlendirilir

11/03/2019 05:58:00
Yazdır

Soru

Sayın Yetkili;

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi 4. fıkrasında geçen "(4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez." şeklindeki kısıtlama her iki memuru(anne ve babayı) birlikte mi bağlar yoksa her memuru ayrı ayrı mı düşünmek lazımdır?

Somutlaştıracak olursak: Anne ve baba memur. Çocuğun rahtsızlığı nedeniyle anne 3+3=6 ay refakat izni kullandı. Baba ise annenin bu 6 ay izninden sonra olmak üzere aynı çocuk ve aynı hastalık nedeniyle 3+3 şeklinde refakat izni kullanabilir mi?.

Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105. Maddesi:

"Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır."

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesi:

"(2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi halinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır.

(3) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.

(4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez."

Hükümlerden, aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde olmamak şartıyla birden fazla memurun refakat izni kullanabileceğini anlıyoruz.

Sorunuza göre "Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez." hükmündeki sürenin refakat edecek her memur için ayrı ayrı hesaplanması gerektiğini değerlendiriyoruz. Yani çocuğun rahatsızlığı nedeniyle anne 3+3=6 ay refakat izni kullandıktan sonra baba da aynı çocuk ve aynı hastalık nedeniyle 3+3 şeklinde refakat izni kullanabilecektir.

Bu soru 4,883 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR