Şef kadrosundayım memur işlerine görevlendirilmem doğru mu?

18/09/2019 06:49:00
Yazdır

Soru

Bir Bakanlığın taşra teşkilatında Şef unvanında çalışmaktayım. Aynı kurum farklı bir birime memur eliyle yürütülen bir göreve isteyim dışında geçici görevlendirme yapılır mı? Yapılması halinde görevi reddetme hakım var mı? Şef unvanı ile bağdaşmayan bir görev tebliğ etmeleri halinde ne yapmam gerekir ? Teşekküler..

Cevap

Kadroların görev tanımları olmadığı için genel mevzuat hükümlerine bakmamız gerekiyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu:

"Madde 10 -Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun ve diğer mevzuatla belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslar içinde kullanır. Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.

Madde 11 - Devlet memurları kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde israr eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

Madde 45 -Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz."

657 sayılı Kanun memurun, amir tarafından verilen görevi yerine getirmekle yükümlü olduğunu belirtmiştir. Bunun iki istisnası vardır.

1- Eğer verilen bir emir Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliğe aykırı ise bu emir yerine getirilmez, amire durum bildirilir. Görevin yapılmasında yazılı olarak ısrar edilirse bu kez yerine getirilmelidir. Memurun reddetme hakkı yoktur. Memura düşen sadece yazılı görev emrinin iptali içini tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde dava açmaktır.

2- Eğer verilen görev mevzuata aykırılık teşkil etmesi yanında suç ise bu görev amir tarafından yazılı olarak tekrar edilse de yerine getirilmez.

Kurum içi başka birimlerde görevlendirmeler de keyfi olamaz, kamu yararı ve hizmet gereklerini amaçlamalıdır.

Ayrıca memurlar sınıflarının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz. Şef ve memur aynı sınıftadır ama bizce memurluk daha alt derecelere ait bir görevdir. Bu nedenle zorunluluk olmadıkça şef kadrosundakilere memur kadrosunun görevlerinin verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Konuya başka bir açıdan bakan Danıştay 5. Dairesinin 09/02/1998 tarihli kararı:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aynı kurum içinde geçici görevlendirme konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte, bir kamu kurumunun mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde yer alan "geçici" nitelikteki bir hizmeti: durumu uygun olan kamu görevlilerinin, "kadroları ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak üzere" atamaya yetkili amir tarafından geçici olarak görevlendirilmeleri olanaklıdır. Bu işlemin kurulmasında., yukarıda nitelendirilen kamu hizmetlerinin yürütülmesi amaç edinilmeli: kamu yararı ile bağdaşmayan, örneğin kamu görevlisini görevinden fiilen uzaklaştırmak veya onu cezalandırmak gibi hizmet gereklerine ters düşen bir sonuç amaçlanmamalıdır."

Sonuçta görevlendirmenizin mevzuata uygun olmadığını belirterek amirinize müracaat edebileceğinizi düşünüyoruz. Amiriniz görevlendirmede ısrar ederse görevi yürütmeye devam etmekle birlikte idari yargıya başvurabileceğinizi değerlendiriyoruz.

Önceki haberimiz için Tıklayınız.

Bu soru 41,902 defa okundu. 32 Yorum yapıldı
YORUMLAR